ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای برای شناخت کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه های دولتی 61 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 15 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارومیه

4

0

اصفهان

3

1

اهواز 3 1
ایران 4 1
تبریز 3 0

تربیت مدرس

4

2

تهران 4 1

زنجان

4

0

شهید بهشتی

4

1

شیراز 4 1
قزوین 3 1
کرمان 3 1
کرمانشاه 3 1
مازندران 3 1
مشهد 4 1
همدان 4 1
یزد 4 1