ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشگاه های دولتی 16 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

5

0

تهران 4 1
شهید بهشتی 4 1
علوم بهزیستی و توانبخشی 3 0