ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه های دولتی 70 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 22 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک 2 1
اردبیل 2 0

ارومیه

2

0

اصفهان

2

1

اهواز 3 0
ایران 3 1

بقیه اله

0

3

بندرعباس 3 0
تبریز 2 1
تربیت مدرس 3 1
تهران 3 0
رفسنجان 2 1
زاهدان 2 1
زنجان 2 0
سبزوار 2 1
سمنان 3 0
شاهد 3 1
شهید بهشتی 3 1
شیراز 3 1
فسا 2 0
کاشان 3 1
کردستان 2 1
کرمان 3 1
کرمانشاه 2 1
گیلان 2 0
لرستان 2 1
مشهد 3 1
همدان 3 1
یزد 3 1