ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT) ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه های دولتی 27 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 7 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارومیه

3

0

اصفهان

3

1

تبریز 3 1

تهران

4

1

شاهد 2 1

شیراز

3

1

کرمان

3

0

مشهد 3 1
همدان 3 1