ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) برای شناخت ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های دولتی 34 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 7 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

8

2

تبریز

4

1

تهران 7 0

شهید بهشتی

6

2

شیراز

4

1

کرمانشاه

5

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)​ دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد سمنان

0

4