ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی در معرفی کارشناسی ارشد مامایی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته مامایی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه های دولتی 83 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 26 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اردبیل

3

1

اصفهان

6

3

اهواز 9 2

ایران

4

2

تبریز

6

3

تهران

8

2

رفسنجان

4

2

شهید بهشتی

9

2

شیراز

4

2

قم

4

0

کردستان

4

1

گناباد

4

2

گیلان

5

2

لرستان

4

0

مشهد

8

2

یاسوج

4

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه های دولتی 1400

اطلاعات مربوط به ظرفیت پذیرش یکی از بخش های مهم در معرفی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی می باشد لذا در ادامه به این اطلاعات می پردازیم. مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه های دولتی 80 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 31 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

3

1

ارومیه

4

2

البرز 6 2

اهواز

6

1

ایران

3

1

بابل

4

2

زاهدان

4

2

زنجان

4

2

شاهرود

4

2

قزوین

6

2

کرمان

4

2

کرمانشاه

6

2

گلستان

4

2

مازندران

4

2

مشهد

6

2

همدان

6

2

یزد 6 2