ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به تفکیک دانشگاه به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید. اطلاعات ظرفیت پذیرش به تفکیک دانشگاه ها و گرایش های مقطع ارشد مهندسی بهداشت محیط به معرفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط کمک شایانی می کند و برای داوطلبان این رشته راهگشا خواهد بود.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 138 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 120 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره عادی ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
اراک 2 0
اردبیل 2 1
ارومیه 3 0
البرز 3 2
اهواز 6 2
ایران 3 1
ایلام 3 0
بابل 2 1
بقیه اله 2 2
بندرعباس 3 1
بیرجند  2 0
بوشهر 2 0
تبریز 4 2
تربیت مدرس 3 1
تهران 7 0
زاهدان 2 0
زنجان 3 1
سبزوار 3 0
سمنان 2 0
شهرکرد 3 0
شهید بهشتی 6 1
شیراز 5 1
قزوین 2 0
قم 3 0
کاشان 2 0
کردستان 4 0
کرمان 3 0
کرمانشاه 6 1
گناباد 2 0
گیلان 2 0
لرستان 3 0
مازندران 5 0
مشهد 5 0
همدان 6 0
یاسوج 3 0
یزد 3 1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400- مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400 گرایش مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه همدان در گرایش مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش ارشد گرایش مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

همدان

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400- مدیریت پسماند

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های دولتی 1400 گرایش مدیریت پسماند را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه های موجود در جدول زیر در گرایش مدیریت پسماند پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پسماند دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره عادی ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
بیرجند 2 0
تبریز 2 1
شهید بهشتی 3 1
یزد 2 0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در رشته مهندسی بهداشت محیط پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

4