دانلود آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

 

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.


دانلود آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۵ بهمن یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۵ بهمن یازدهم انسانی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۳ اسفند یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳ اسفند یازدهم انسانی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ اسفند یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ اسفند یازدهم انسانی ۲۴ اسفند ۹۷


دانلود آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ فروردین یازدهم انسانی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۸ تیر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۸ تیر یازدهم انسانی ۲۸ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱۸ مرداد یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۸ مرداد یازدهم انسانی ۱۸ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۸ شهریور یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۸ شهریور یازدهم انسانی ۸ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱۰ آبان یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۰ آبان یازدهم انسانی ۱۰ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱ آذر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱ آذر یازدهم انسانی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ آذر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ آذر یازدهم انسانی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۷ دی یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۷ دی یازدهم انسانی ۲۷ دی ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۵ بهمن یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۵ بهمن یازدهم انسانی ۲۵ بهمن ۹۸


دانلود آزمون های آزمایشی گاج یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ فروردین یازدهم انسانی ۲۹ فروردین 
آزمون آزمایشی سنجش ۱۹ اردیبهشت یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۹ اردیبهشت یازدهم انسانی ۱۹ فروردین