دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم انسانی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.


دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم  انسانی+ پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۱۱ آبان سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۱ آبان سنجش دوازدهم انسانی ۱۱ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی ۲ آذر سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲ آذر سنجش دوازدهم انسانی

۲ آذر ۹۷

آزمون آزمایشی ۳۰ آذر سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳۰ آذر سنجش دوازدهم انسانی ۳۰ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی ۵ بهمن سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۵ بهمن سنجش دوازدهم انسانی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی ۳ اسفند سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳ اسفند سنجش دوازدهم انسانی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی ۲۴ اسفند سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۴ اسفند سنجش دوازدهم انسانی ۲۴ اسفند ۹۷


دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم  انسانی+ پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۳۰ فروردین سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳۰ فروردین سنجش دوازدهم انسانی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۰ اردیبهشت سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۰ اردیبهشت سنجش دوازدهم انسانی ۲۰ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی ۳ خرداد سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳ خرداد سنجش دوازدهم انسانی ۳ خرداد ۹۸
آزمون آزمایشی ۳۱ خرداد سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳۱ خرداد سنجش دوازدهم انسانی ۱۳ خرداد ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۸ تیر سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۸ تیر سنجش دوازدهم انسانی ۲۸ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۸ مرداد سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۸ مرداد سنجش دوازدهم انسانی ۱۸ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی ۸ شهریور سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۸ شهریور سنجش دوازدهم انسانی ۸ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۰ آبان سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۰ آبان سنجش دوازدهم انسانی ۱۰ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی ۱ آذر سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱ آذر سنجش دوازدهم انسانی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۹ آذر سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۹ آذر سنجش دوازدهم انسانی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۷ دی سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۷ دی سنجش دوازدهم انسانی ۲۷ دی ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۵ بهمن سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۵ بهمن سنجش دوازدهم انسانی ۲۵ بهمن ۹۸

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۲۹ فروردین سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۹ فروردین سنجش دوازدهم انسانی ۲۹ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۹ اردیبهشت سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۹ اردیبهشت سنجش دوازدهم انسانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی ۹ خرداد سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۹ خرداد سنجش دوازدهم انسانی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۰ تیر سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۰ تیر سنجش دوازدهم انسانی ۲۰ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۱ مرداد سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۱ مرداد سنجش دوازدهم انسانی ۱۱ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۴ مرداد سنجش دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۴ مرداد سنجش دوازدهم انسانی ۲۴ مرداد ۹۹

 

همچنین داوطلبان عزیز می توانند بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش پایه دوازدهم انسانی را از لینک آبی شده دانلود نمایند.