دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی، این امکان را برای شما عزیزان فراهم می کند که از اولین آزمون تا آخرین آزمونی که این موسسه در سال های تحصیلی 97 تا 99 برگزار کرده است را به راحتی دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.


دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۱۵ تیر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۵ تیر قلمچی دوازدهم انسانی ۱۵ تیر ۹۷
آزمون آزمایشی ۲۲ تیر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۲ تیر قلمچی دوازدهم انسانی ۲۲ تیر ۹۷
آزمون آزمایشی ۵ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۵ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۵ مرداد ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۹ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۹ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۱۹ مرداد ۹۷
آزمون آزمایشی ۲ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۲ شهریور ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۶ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۶ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۱۶ شهریور ۹۷
آزمون آزمایشی ۲۳ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۳ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۲۳ شهریور ۹۷
آزمون آزمایشی ۲۰ مهر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۰ مهر قلمچی دوازدهم انسانی ۲۰ مهر ۹۷
آزمون آزمایشی ۴ آبان قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۴ آبان قلمچی دوازدهم انسانی ۴ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۸ آبان قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۸ آبان قلمچی دوازدهم انسانی ۱۸ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی ۲ آذر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲ آذر قلمچی دوازدهم انسانی ۲ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۶ آذر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۶ آذر قلمچی دوازدهم انسانی ۱۶ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی ۳۰ آذر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳۰ آذر قلمچی دوازدهم انسانی ۳۰ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی ۲۱ دی قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۱ دی قلمچی دوازدهم انسانی ۲۱ دی ۹۷
آزمون آزمایشی ۵ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۵ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۹ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۹ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی ۱۹ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی ۳ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۷ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۷ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی ۱۷ اسفند ۹۷


دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۷ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۷ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۷ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۶ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۶ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۱۶ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی 30 فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی 30 فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۳ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۳ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی ۱۳ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۱ تیر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۱ تیر قلمچی دوازدهم انسانی ۲۱ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی ۴ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۴ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۴ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۸ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۸ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۱۸ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی ۱ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۱ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۵ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۵ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۱۵ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۲ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۲ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۲۲ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی ۵ مهر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۵ مهر قلمچی دوازدهم انسانی ۵ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۹ مهر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۹ مهر قلمچی دوازدهم انسانی ۱۹ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی ۳ آبان قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳ آبان قلمچی دوازدهم انسانی ۳ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۷ آبان قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۷ آبان قلمچی دوازدهم انسانی  ۱۷ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی ۱ آذر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱ آذر قلمچی دوازدهم انسانی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۵ آذر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۵ آذر قلمچی دوازدهم انسانی ۱۵ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۹ آذر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۹ آذر قلمچی دوازدهم انسانی

۲۹ آذر ۹۸

آزمون آزمایشی ۲۰ دی قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۰ دی قلمچی دوازدهم انسانی ۲۰ دی ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۷ دی قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۷ دی قلمچی دوازدهم انسانی ۲۷ دی ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۱ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۱ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی ۱۱ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۵ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۵ بهمن قلمچی دوازدهم انسانی ۲۵ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی ۹ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۹ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی ۹ اسفند ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۳ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۳ اسفند قلمچی دوازدهم انسانی ۲۳ اسفند ۹۸


دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم  انسانی+ پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۶ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۶ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۶ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۷ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۷ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۷ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۵ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۵ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۱۵ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۹ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۹ فردوین قلمچی دوازدهم انسانی ۲۹ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۲ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۲ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی ۱۲ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۹ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۹ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۶ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۶ اردیبهشت قلمچی دوازدهم انسانی ۲۶ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی ۲ خرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲ خرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۲ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۹ خرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۹ خرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۳ خرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۳ خرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۲۳ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۶ تیر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۶ تیر قلمچی دوازدهم انسانی ۶ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۰ تیر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۰ تیر قلمچی دوازدهم انسانی ۲۰ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۷ تیر قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۷ تیر قلمچی دوازدهم انسانی ۲۷ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی ۳ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۳ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۰ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۰ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۱۰ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۷ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۷ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۱۷ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۴ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۴ مرداد قلمچی دوازدهم انسانی ۲۴ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۷ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۷ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۷ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۴ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۴ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۱۴ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۱ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۱ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۲۱ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۸ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۸ شهریور قلمچی دوازدهم انسانی ۲۸ شهریور ۹۹

 

سایر بخش های کنکور سراسری انسانی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

کلاس های خصوصی رفع اشکال | ویژه امتحانات نهایی و پایان ترم | تضمینی