دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی، این امکان را برای شما عزیزان فراهم می کند که از اولین آزمون تا آخرین آزمونی که این موسسه در سال های تحصیلی 97 تا 99 برگزار کرده است را به راحتی دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.


دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مرداد یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مرداد یازدهم انسانی ۵ مرداد ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مرداد یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مرداد یازدهم انسانی ۱۹ مرداد ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۲ شهریور یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲ شهریور یازدهم انسانی ۲ شهریور ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ شهریور یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ شهریور یازدهم انسانی ۲۳ شهریور ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ آبان یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ آبان یازدهم انسانی ۱۸ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ آذر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ آذر یازدهم انسانی ۱۶ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۵ بهمن یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۵ بهمن یازدهم انسانی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ بهمن یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ بهمن یازدهم انسانی ۱۹ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۳ اسفند یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳ اسفند یازدهم انسانی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ اسفند یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ اسفند یازدهم انسانی ۱۷ اسفند ۹۷


دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی قلمچی ۷ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۷ فروردین یازدهم انسانی ۷ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ فروردین یازدهم انسانی ۱۶ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۳۰ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳۰ فروردین یازدهم انسانی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۳ اردیبهشت یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۳ اردیبهشت یازدهم انسانی ۱۳ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ تیر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ تیر یازدهم انسانی ۲۱ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مرداد یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مرداد یازدهم انسانی ۴ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ مرداد یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ مرداد یازدهم انسانی ۱۸ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱ شهریور یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱ شهریور یازدهم انسانی ۱ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۲ شهریور یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۲ شهریور یازدهم انسانی ۲۲ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مهر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مهر یازدهم انسانی ۵ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مهر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مهر یازدهم انسانی ۱۹ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۳ آبان یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳ آبان یازدهم انسانی ۳ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ آبان یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ آبان یازدهم انسانی ۱۷ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱ آذر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱ آذر یازدهم انسانی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ آذر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ آذر یازدهم انسانی ۱۵ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۹ آذر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۹ آذر یازدهم انسانی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۷ دی یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۷ دی یازدهم انسانی ۲۷ دی ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۱ بهمن یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۱ بهمن یازدهم انسانی ۱۱ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۵ بهمن یازدهم انسانی  پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۵ بهمن یازدهم انسانی ۲۵ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۹ اسفند یازدهم انسانی پاسخ  آزمون آزمایشی قلمچی ۹ اسفند یازدهم انسانی ۹ اسفند ۹۸


دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی یازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی قلمچی 6 فروردین یازدهم ریاضی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 6 فروردین یازدهم انسانی ۶ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۷ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۷ فروردین یازدهم انسانی ۷ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ فروردین یازدهم انسانی ۱۵ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی 29 فروردین یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۹ فروردین یازدهم انسانی ۲۹ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۲ اردیبهشت یازدهم انسانی  پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۲ اردیبهشت یازدهم انسانی ۱۲ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ اردیبهشت یازدهم انسانی  پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ اردیبهشت یازدهم انسانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ 
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۶ اردیبهشت یازدهم انسانی  پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۶ اردیبهشت یازدهم انسانی ۲۶ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۹ خرداد یازدهم انسانی  پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۹ خرداد یازدهم انسانی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی 23 خرداد یازدهم انسانی  پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 23 خرداد یازدهم انسانی ۲۳ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۶ تیر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۶ تیر یازدهم انسانی ۶ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۴ شهریور یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۴ شهریور یازدهم انسانی  ۱۴ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مهر یازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مهر یازدهم انسانی ۴ مهر ۹۹

 

سایر بخش های کنکور سراسری انسانی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور دی ماه