نمونه کارنامه آزمون وکالت 97 

نمونه کارنامه آزمون وکالت سال 97 برای کانون های مرکز، آذربایجان شرقی، فارس وکهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان (رضوی، جنوبی، شمالی)، گیلان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی (اراک )، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز، چهار محال و بختیاری، یزد، ایلام قرار داده شده است.
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه ایثارگران

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- فارس و کهگلویه و بویراحمد - سهمیه آزاد 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- فارس و کهگلویه و بویراحمد - سهمیه ایثارگران

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- اصفهان - سهمیه آزاد 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- اصفهان - سهمیه ایثارگران

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان غربی- سهمیه آزاد 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان غربی- سهمیه ایثارگران

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 93.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 88.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 57.41 1
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  11573

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 93.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  61.67
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 78.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 63.16 2
آیین دادرسی کیفری 95
نمره کل تراز  11492

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.68 آزاد
آیین دادرسی مدنی  75
حقوق تجارت 88.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 68.52 5
آیین دادرسی کیفری 95
نمره کل تراز  11280

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 86.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  75
حقوق تجارت 83.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 63.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 43.86 6
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  11234

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 83.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  61.67
حقوق تجارت 83.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 70 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 68.42 12
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  10818

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 87.72 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 80.7
اصول استنباط حقوق اسلامی 31.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 62.96 19
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  10657

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 75 آزاد
آیین دادرسی مدنی  76.67
حقوق تجارت 83.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 56.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 57.89 20
آیین دادرسی کیفری 76.67
نمره کل تراز  10637

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 87.72 آزاد
آیین دادرسی مدنی  75
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 10 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 71.93 21
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  10574

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 75 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 61.11 22
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  10561

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 81.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  51.67
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 51.85 23
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  10528

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 88.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 50 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 68.52 24
آیین دادرسی کیفری 83.33
نمره کل تراز  10522

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 90 آزاد
آیین دادرسی مدنی  66.67
حقوق تجارت 76.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 63.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 33
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  10433

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 80.7 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 83.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 45 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 63.16 35
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  10363

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 75 آزاد
آیین دادرسی مدنی  80
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 58.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.74 39
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  10275

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70 آزاد
آیین دادرسی مدنی  48.33
حقوق تجارت 85
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 64.91 47
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  10164

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70.18 55
آیین دادرسی مدنی  66.67
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 58.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 آزاد
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  10084

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 61.4 آزاد
آیین دادرسی مدنی  73.33
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 41.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 51.85 60
آیین دادرسی کیفری 90
نمره کل تراز  10056

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50.88 آزاد
آیین دادرسی مدنی  70
حقوق تجارت 86.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 73.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.74 63
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  10034

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.68 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 88.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 50 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 55.56 65
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  10029

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 80 آزاد
آیین دادرسی مدنی  61.67
حقوق تجارت 93.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 15 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 74
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9986

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 40.35 آزاد
آیین دادرسی مدنی  73.33
حقوق تجارت 88.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 68.52 75
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  9985

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 85 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 61.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 92
آیین دادرسی کیفری 83.33
نمره کل تراز  9900

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 76.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 80
اصول استنباط حقوق اسلامی 75 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 94
آیین دادرسی کیفری 76.67
نمره کل تراز  9893

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  71.67
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 61.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 37.04 95
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  9867

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  63.33
حقوق تجارت 85
اصول استنباط حقوق اسلامی 35 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 31.48 118
آیین دادرسی کیفری 90
نمره کل تراز  9755

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 81.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 55 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 129
آیین دادرسی کیفری 95
نمره کل تراز  9713

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 78.95 آزاد
آیین دادرسی مدنی  30
حقوق تجارت 65
اصول استنباط حقوق اسلامی 51.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 62.96 136
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  9686

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.16 آزاد
آیین دادرسی مدنی  63.33
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 45 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 53.7 142
آیین دادرسی کیفری 76.67
نمره کل تراز  9658

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 80 آزاد
آیین دادرسی مدنی  63.33
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50 143
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9652

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 77.19
اصول استنباط حقوق اسلامی 75 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.74 146
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  9645

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70 آزاد
آیین دادرسی مدنی  56.67
حقوق تجارت 80
اصول استنباط حقوق اسلامی 35 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 64.91 148
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  9642

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 78.95 آزاد
آیین دادرسی مدنی  65
حقوق تجارت 90
اصول استنباط حقوق اسلامی 20 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 20.37 153
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  9601

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 68.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 165
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  9549

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70.18 آزاد
آیین دادرسی مدنی  61.67
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.74 172
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  9518

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 78.95 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 51.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 38.89 174
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9509

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 78.95 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 57.89
اصول استنباط حقوق اسلامی 68.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 189
آیین دادرسی کیفری 76.67
نمره کل تراز  9460

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 86.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  68.33
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 45 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 25.93 190
آیین دادرسی کیفری 56.67
نمره کل تراز  9457

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  68.33
حقوق تجارت 48.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 59.65 192
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9448

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70.18 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 75
اصول استنباط حقوق اسلامی 70 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 193
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  9443

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.93 آزاد
آیین دادرسی مدنی  41.67
حقوق تجارت 86.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 25 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50.88 195
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9439

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.93 آزاد
آیین دادرسی مدنی  41.67
حقوق تجارت 86.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 25 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50.88 195
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9439

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.68 آزاد
آیین دادرسی مدنی  66.67
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 38.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 208
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9407

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 76.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 45.61 209
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  9406

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  71.67
حقوق تجارت 61.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 55.56 211
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  9401

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 63.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 51.85 217
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  9380

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 43.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 232
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  9343

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 76.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 61.4 240
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9322

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 95
اصول استنباط حقوق اسلامی 33.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 52.63 262
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9266

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 68.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 11.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 268
آیین دادرسی کیفری 90
نمره کل تراز  9253

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.93 آزاد
آیین دادرسی مدنی  31.67
حقوق تجارت 85
اصول استنباط حقوق اسلامی 51.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 275
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9235

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70 آزاد
آیین دادرسی مدنی  38.33
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 56.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 61.4 277
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  9234

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70.18 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 83.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 22.22 292
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  9199

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 40 آزاد
آیین دادرسی مدنی  70
حقوق تجارت 75
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 297
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  9185

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 35 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 51.85 299
آیین دادرسی کیفری 90
نمره کل تراز  9184

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 54.39 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 88.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 60 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 31.58 306
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  9177

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  61.67
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 314
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  9158

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 61.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 31.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 53.7 328
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  9138

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70.18 آزاد
آیین دادرسی مدنی  63.33
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 25.93 332
آیین دادرسی کیفری 78.33
نمره کل تراز  9131

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  63.33
حقوق تجارت 76.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 5 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 334
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  9126

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 43.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  58.33
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 50 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 61.4 355
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  9081

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 57.89 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 90
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 375
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9041

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 57.89 آزاد
آیین دادرسی مدنی  56.67
حقوق تجارت 77.19
اصول استنباط حقوق اسلامی 58.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 385
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  9029

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 86.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  30
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 93.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 24.07 399
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  9011

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  56.67
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 43.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 35.19 403
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  9007

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  28.33
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 51.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 61.11 416
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  8991

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 57.89 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 80
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 35.19 419
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  8986

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  46.67
حقوق تجارت 45
اصول استنباط حقوق اسلامی 60 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 43.86 429
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  8971

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 65
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 431
آیین دادرسی کیفری 56.67
نمره کل تراز  8970

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50.88 آزاد
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 70.37 442
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  8954

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 80
اصول استنباط حقوق اسلامی 41.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 445
آیین دادرسی کیفری 40
نمره کل تراز  8950

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.68 آزاد
آیین دادرسی مدنی  38.33
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 41.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.74 450
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  8939

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 60 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 83.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 464
آیین دادرسی کیفری 71.67
نمره کل تراز  8919

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 64.91 آزاد
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 64.91 466
آیین دادرسی کیفری 53.33
نمره کل تراز  8917

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 86.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  21.67
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 64.91 489
آیین دادرسی کیفری 53.33
نمره کل تراز  8885

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 60 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 33.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 498
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  8876

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 53.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 70 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 54.39 529
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  8841

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  23.33
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 65 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 57.41 532
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  8836

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 60 آزاد
آیین دادرسی مدنی  48.33
حقوق تجارت 45
اصول استنباط حقوق اسلامی 83.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 62.96 539
آیین دادرسی کیفری 55
نمره کل تراز  8819

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50 آزاد
آیین دادرسی مدنی  56.67
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 28.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 53.7 548
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  8809

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 56.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  44
حقوق تجارت 86.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 50 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 37.04 552
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  8803

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.16 آزاد
آیین دادرسی مدنی  46.67
حقوق تجارت 70
اصول استنباط حقوق اسلامی 56.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 581
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  8775

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 55 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 582
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8774

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 56.14 آزاد
آیین دادرسی مدنی  46.67
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 63.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50 586
آیین دادرسی کیفری 83.33
نمره کل تراز  8769

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 53.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 55.56 599
آیین دادرسی کیفری 51.67
نمره کل تراز  8747

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 61.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 55 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 45.61 600
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  8746

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 51.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  66.67
حقوق تجارت 78.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 31.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 621
آیین دادرسی کیفری 35
نمره کل تراز  8725

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 46.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 65 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 59.26 633
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  8715

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  36.67
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 25 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 637
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  8713

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.68 آزاد
آیین دادرسی مدنی  46.67
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 11.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 37.04 642
آیین دادرسی کیفری 71.67
نمره کل تراز  8698

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 54.39 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 70
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 38.6 646
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  8694

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  41.67
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 647
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  8693

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 68.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 35 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 22.81 688
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8648

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 61.4 آزاد
آیین دادرسی مدنی  46.67
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 50 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 52.63 691
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  8647

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70 آزاد
آیین دادرسی مدنی  30
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 51.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 49.12 692
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8646

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.16 آزاد
آیین دادرسی مدنی  41.67
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 58.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 704
آیین دادرسی کیفری 83.33
نمره کل تراز  8634

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  56.67
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 711
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  8623

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 56.14 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 55 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.74 728
آیین دادرسی کیفری 58.33
نمره کل تراز  8613

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 68.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 68.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 38.6 766
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  8567

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 78.95 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 48.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 30 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 24.56 829
آیین دادرسی کیفری 63.33
نمره کل تراز  8510

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 42.11 آزاد
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 66.67 837
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8505

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 64.91 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 56.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 68.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 28.07 879
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  8470

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45.61 آزاد
آیین دادرسی مدنی  38.33
حقوق تجارت 68.42
اصول استنباط حقوق اسلامی 58.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 62.96 900
آیین دادرسی کیفری 60
نمره کل تراز  8452

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 53.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 38.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 59.26 966
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  8412

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50.88 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 54.39
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 991
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  8393

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 51.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 56.57
اصول استنباط حقوق اسلامی 26.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 59.65 1014
آیین دادرسی کیفری 78.33
نمره کل تراز  8378

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 52.63 آزاد
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 80 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 1020
آیین دادرسی کیفری 61.67
نمره کل تراز  8372

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 57.89 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 68.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 18.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 25.93 1034
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8362

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 49.12 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 1.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 55.56 1041
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  8352

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45.61 آزاد
آیین دادرسی مدنی  46.67
حقوق تجارت 70
اصول استنباط حقوق اسلامی 65 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 1063
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  8330

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 43.86 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 70
اصول استنباط حقوق اسلامی 41.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 1171
آیین دادرسی کیفری 55
نمره کل تراز  8251

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.16 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 35 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 36.84 1184
آیین دادرسی کیفری 48.33
نمره کل تراز  8245

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 61.4 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 61.4
اصول استنباط حقوق اسلامی 10 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 1276
آیین دادرسی کیفری 63.33
نمره کل تراز  8176

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 64.91 آزاد
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 41.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 7.41 1284
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  8174

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 68.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 61.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 1412
آیین دادرسی کیفری 35
نمره کل تراز  8085

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 57.89 آزاد
آیین دادرسی مدنی  36.67
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 45 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 31.48 1470
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  8051

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 57.89 آزاد
آیین دادرسی مدنی  35
حقوق تجارت 43.86
اصول استنباط حقوق اسلامی 43.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50 1481
آیین دادرسی کیفری 71.67
نمره کل تراز   

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  35
حقوق تجارت 51.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 37.04 1698
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7908

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 46.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  30
حقوق تجارت 52.63
اصول استنباط حقوق اسلامی 38.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 1735
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  7889

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  23.33
حقوق تجارت 53.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 44.44 1799
آیین دادرسی کیفری 71.67
نمره کل تراز  7851

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 59.65 آزاد
آیین دادرسی مدنی  25
حقوق تجارت 51.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 68.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.59 2072
آیین دادرسی کیفری 43.33
نمره کل تراز  7694

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 54.39 آزاد
آیین دادرسی مدنی  51.67
حقوق تجارت 68.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 18.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 3.7 2216
آیین دادرسی کیفری 61.67
نمره کل تراز  7624

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 36.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  21.67
حقوق تجارت 70
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 2244
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  7609

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 26.32 آزاد
آیین دادرسی مدنی  25
حقوق تجارت 41.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 38.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 77.78 2275
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7590

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 38.6 آزاد
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 2485
آیین دادرسی کیفری 63.33
نمره کل تراز  7499

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 42.11 آزاد
آیین دادرسی مدنی  20
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 51.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 54.39 2490
آیین دادرسی کیفری 46.67
نمره کل تراز  7495

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 50.88
اصول استنباط حقوق اسلامی 6.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 12.96 2581
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  7450

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 42.11 آزاد
آیین دادرسی مدنی  26.67
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 33.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 3031
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7224

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 51.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  25
حقوق تجارت 20
اصول استنباط حقوق اسلامی 15 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 55.56 3034
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7223

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 31.58 آزاد
آیین دادرسی مدنی  38.33
حقوق تجارت 50
اصول استنباط حقوق اسلامی 18.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 38.59 3283
آیین دادرسی کیفری 56.67
نمره کل تراز  7106

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 35 آزاد
آیین دادرسی مدنی  35
حقوق تجارت 50
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 35.19 3377
آیین دادرسی کیفری 56.67
نمره کل تراز  7062

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 52.63 آزاد
آیین دادرسی مدنی  26.67
حقوق تجارت 43.86
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 3480
آیین دادرسی کیفری 53.33
نمره کل تراز  7019

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45.61 آزاد
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 45.61
اصول استنباط حقوق اسلامی 25 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 16.67 3601
آیین دادرسی کیفری 48.33
نمره کل تراز  6974

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 51.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  30
حقوق تجارت 46.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 38.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 19.3 3659
آیین دادرسی کیفری 40
نمره کل تراز  6944

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 55 آزاد
آیین دادرسی مدنی  23.23
حقوق تجارت 45
اصول استنباط حقوق اسلامی 16.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 26.32 4032
آیین دادرسی کیفری 38.33
نمره کل تراز  6788

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 61.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  صفر
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 55 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 31.58 4240
آیین دادرسی کیفری 41.67
نمره کل تراز  6691

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 33.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  26.67
حقوق تجارت 36.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 20 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 16.67 4700
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  6490

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 33.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  26.67
حقوق تجارت 53.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 56.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5.56 4838
آیین دادرسی کیفری 33.33
نمره کل تراز  6431

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 40.35 آزاد
آیین دادرسی مدنی  6.67
حقوق تجارت 15.79
اصول استنباط حقوق اسلامی 43.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 24.07 5970
آیین دادرسی کیفری 61.67
نمره کل تراز  5980

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 12.28 آزاد
آیین دادرسی مدنی  21.67
حقوق تجارت 40
اصول استنباط حقوق اسلامی 21.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50 6123
آیین دادرسی کیفری 10
نمره کل تراز  5911

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 35.09 آزاد
آیین دادرسی مدنی  31.67
حقوق تجارت 21.05
اصول استنباط حقوق اسلامی 6.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 11.11 6396
آیین دادرسی کیفری 21.67
نمره کل تراز  5805

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45.61 آزاد
آیین دادرسی مدنی  صفر
حقوق تجارت 19.3
اصول استنباط حقوق اسلامی 15 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 11.11 8322
آیین دادرسی کیفری 23.33
نمره کل تراز  5116

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 17.54 آزاد
آیین دادرسی مدنی  3.33
حقوق تجارت 28.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 8.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 22.22 8552
آیین دادرسی کیفری 36.67
نمره کل تراز  5034

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 19.3 آزاد
آیین دادرسی مدنی  -3.33
حقوق تجارت 5.26
اصول استنباط حقوق اسلامی 11.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 10221
آیین دادرسی کیفری 35
نمره کل تراز  4529

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 7.02 آزاد
آیین دادرسی مدنی  25
حقوق تجارت -3.51
اصول استنباط حقوق اسلامی سفید رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 12.96 11245
آیین دادرسی کیفری 13.33
نمره کل تراز  4230

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 13.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  -8.33
حقوق تجارت 1.75
اصول استنباط حقوق اسلامی 8.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 9.26 14974
آیین دادرسی کیفری -1.67
نمره کل تراز  3138

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 71.93 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  75
حقوق تجارت 75.44
اصول استنباط حقوق اسلامی 75 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50.88 یک
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  10846

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 92.98 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 68.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 59.26 دو
آیین دادرسی کیفری 95
نمره کل تراز  10765

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 76.67  ایثارگران 
آیین دادرسی مدنی  65
حقوق تجارت 85
اصول استنباط حقوق اسلامی 70 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50 سه
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  10624

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 81.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 27.78 7
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  9565

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 75 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 75
اصول استنباط حقوق اسلامی 56.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 38.6 8
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز 

9522

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 47.37 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  61.67
حقوق تجارت 68.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 21.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 57.41 19
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9080

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 70 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 70
اصول استنباط حقوق اسلامی 20 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 57.41 25
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8930

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 38.33 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  51.67
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 21.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 52
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  8392

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 38.6 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  48.33
حقوق تجارت 48.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 62.96 55
آیین دادرسی کیفری 73.33
نمره کل تراز  8349

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 35.09 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 80
اصول استنباط حقوق اسلامی 26.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 61
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  8322

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 55 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 47.37
اصول استنباط حقوق اسلامی 41.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 63
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  8308

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 66.67 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 61.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 26.32 72
آیین دادرسی کیفری 61.67
نمره کل تراز  8196

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 49.12 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  31.67
حقوق تجارت 76.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 20.37 79
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  8141

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 65 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 57.89
اصول استنباط حقوق اسلامی 15 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 85
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  8098

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 56.14 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 42.11 96
آیین دادرسی کیفری 56.67
نمره کل تراز  8034

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 60 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  23.33
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 33.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 50.88 111
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7914

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 47.37 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  21.67
حقوق تجارت 43.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 48.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 53.7 133
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  7734

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 73.68 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  6.67
حقوق تجارت 46.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 6.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 62.96 150
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7614

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.16 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 40
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 175
آیین دادرسی کیفری 55
نمره کل تراز  7465

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 33.33 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  36.67
حقوق تجارت 50.88
اصول استنباط حقوق اسلامی 16.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 48.15 196
آیین دادرسی کیفری 68.33
نمره کل تراز  7406

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 36.84 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی -3.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 57.89 211
آیین دادرسی کیفری 53.33
نمره کل تراز  7332

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 60 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  26.67
حقوق تجارت 33.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 45 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 25.93 279
آیین دادرسی کیفری 41.67
نمره کل تراز  7058

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 48.33 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 53.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 21.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 20.37 281
آیین دادرسی کیفری 53.33
نمره کل تراز  7048

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 38.6 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  6.67
حقوق تجارت 46.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 38.89 465
آیین دادرسی کیفری 36.67
نمره کل تراز  6378

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 21.05 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 16.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 33.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 1.86 610
آیین دادرسی کیفری 70
نمره کل تراز  5974

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 10.53 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  20
حقوق تجارت 14.04
اصول استنباط حقوق اسلامی سفید رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 886
آیین دادرسی کیفری 50
نمره کل تراز  5268

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 17.54 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  11.67
حقوق تجارت 26.67
اصول استنباط حقوق اسلامی سفید رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی -3.7 1150
آیین دادرسی کیفری 46.67
نمره کل تراز  4756

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 15.79 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  15
حقوق تجارت 12.28
اصول استنباط حقوق اسلامی سفید رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی -11.11 1497
آیین دادرسی کیفری 16.67
نمره کل تراز  4139

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 86.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  73.33
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 46 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 74.07 یک
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  11275

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 80 آزاد
آیین دادرسی مدنی  61.57
حقوق تجارت 76.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 64.91 دو
آیین دادرسی کیفری 93.33
نمره کل تراز  10695

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 81.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  71.67
حقوق تجارت 86.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 سه
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  10451

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 86.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  53.33
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 47.37 5
آیین دادرسی کیفری 100
نمره کل تراز  10227

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 63.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  68.33
حقوق تجارت 80.7
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 55.56 7
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  10047

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 61.67 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 76.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 46.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 49.12 19
آیین دادرسی کیفری 95
نمره کل تراز  9375

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50.88 آزاد
آیین دادرسی مدنی  48.33
حقوق تجارت 90
اصول استنباط حقوق اسلامی 40 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 35.19 34
آیین دادرسی کیفری 86.67
نمره کل تراز  9033

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50.88 آزاد
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 65
اصول استنباط حقوق اسلامی 68.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 43
آیین دادرسی کیفری 81.67
نمره کل تراز  8963

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 75.44 آزاد
آیین دادرسی مدنی  31.67
حقوق تجارت 73.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 43.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 45.61 52
آیین دادرسی کیفری 80
نمره کل تراز  8901

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 50.88 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 66.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 56.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 56.14 56
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  8857

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45.61 آزاد
آیین دادرسی مدنی  63.33
حقوق تجارت 58.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 53.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 46.3 58
آیین دادرسی کیفری 8167
نمره کل تراز  8854

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 46.61 ایثارگران
آیین دادرسی مدنی  55
حقوق تجارت 76.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 43.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 45.61 62
آیین دادرسی کیفری 76.67
نمره کل تراز  8780

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 58.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  60
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 31.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 40.35 64
آیین دادرسی کیفری 76.67
نمره کل تراز  8760

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 64.91 آزاد
آیین دادرسی مدنی  40
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 35 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 29.63 92
آیین دادرسی کیفری 88.33
نمره کل تراز  8601

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 52.63 آزاد
آیین دادرسی مدنی  43.33
حقوق تجارت 63.33
اصول استنباط حقوق اسلامی 28.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 43.86 158
آیین دادرسی کیفری 75
نمره کل تراز  8220

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 64.91 آزاد
آیین دادرسی مدنی  35
حقوق تجارت 71.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 50 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 166
آیین دادرسی کیفری 55
نمره کل تراز  8162

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 53.33 آزاد
آیین دادرسی مدنی  33.33
حقوق تجارت 60
اصول استنباط حقوق اسلامی 66.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 36.84 236
آیین دادرسی کیفری 53.33
نمره کل تراز  7835

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 54.39 آزاد
آیین دادرسی مدنی  50
حقوق تجارت 55
اصول استنباط حقوق اسلامی 36.67 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 22.22 247
آیین دادرسی کیفری 56.67
نمره کل تراز  7774

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 52.63 آزاد
آیین دادرسی مدنی  45
حقوق تجارت 41.67
اصول استنباط حقوق اسلامی 13.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 14.81 394
آیین دادرسی کیفری 66.67
نمره کل تراز  7258

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 45.61 آزاد
آیین دادرسی مدنی  23.33
حقوق تجارت 45
اصول استنباط حقوق اسلامی 23.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 15.79 663
آیین دادرسی کیفری 35
نمره کل تراز  6440

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدنی 35.09 آزاد
آیین دادرسی مدنی  13.33
حقوق تجارت 40.35
اصول استنباط حقوق اسلامی 18.33 رتبه در آزمون وکالت 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی 33.33 735
آیین دادرسی کیفری 45
نمره کل تراز  6225

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد 

نام درس  درصد در آزمون وکالت  سهمیه آزمون وکالت 
حقوق مدن�%