دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی+ پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی، جهت دانلود رایگان قرار دارد. همچنین می توانید برای دانلود آزمون های آزمایشی موسسات و مقاطع دیگر به مطلب دانلود آزمون های آزمایشی سنجش، گزینه دو، قلمچی، گاج - کنکور تجربی مراجعه کنید. همچنین برای اینکه در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید می توانید مطلب بهترین آزمون آزمایشی برای کنکور را مشاهده کنید که مقایسه ای جامع بین همه آزمون های آزمایشی انجام شده است و نقاط قوت و ضعف آزمون های آزمایشی مختلف معرفی شده است و شما می توانید با توجه به شرایط خود بهترین آزمون را انتخاب کنید.

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 90

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

فروردین

2

دانلود

اردیبهشت

3

دانلود

آبان

4

دانلود

آذر

5

دانلود

دی

6

دانلود

بهمن

7

دانلود

اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی91

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

فروردین

2

دانلود

اردیبهشت

3

دانلود

آبان

4

دانلود

آذر

5

دانلود

دی

6

دانلود

بهمن

7

دانلود

اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 93

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

آبان

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 94

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1 دانلود فروردین

2

دانلود

اردیبهشت

3

دانلود

دانلود 

آبان

4

دانلود

آذر

5

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

بهمن

6

دانلود

دانلود

اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 95

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

دانلود

دانلود

فروردین

2

دانلود

دانلود

دانلود

اردیبهشت

3 دانلود خرداد
4

دانلود

دانلود

تیر

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 96

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

فروردین

2

دانلود

دانلود

خرداد

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 97

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

فروردین

2

دانلود

اردیبهشت

3 دانلود خرداد
4 دانلود تیر

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی ۹۷

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۱۱ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۱ آبان دوازدهم تجربی ۱۱ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۲ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲ آذر دوازدهم تجربی ۲ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ آذر دوازدهم تجربی ۳۰ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۵ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۵ بهمن دوازدهم تجربی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۳ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳ اسفند دوازدهم تجربی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ اسفند دوازدهم تجربی ۲۴ اسفند ۹۷

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی ۹۸

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ فروردین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ فروردین دوازدهم تجربی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۰ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۰ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۲۰ اردیبشهت ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۳ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳ خرداد دوازدهم تجربی ۳ خرداد ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۳۱ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳۱ خرداد دوازدهم تجربی ۳۱ خرداد ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۸ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۸ تیر دوازدهم تجربی ۲۸ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱۸ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۸ مرداد دوازدهم تجربی ۱۸ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۸ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۸ شهریور دوازدهم تجربی ۸ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱۰ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۰ آبان دوازدهم تجربی ۱۰ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱ آذر دوازدهم تجربی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ آذر دوازدهم تجربی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۷ دی دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۷ دی دوازدهم تجربی ۲۷ دی ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۵ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۵ بهمن دوازدهم تجربی ۲۵ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۳ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۳ اسفند دوازدهم تجربی ۲۳ اسفند ۹۸

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ فروردین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ فروردین دوازدهم تجربی ۲۹ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی سنجش ۱۹ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۹ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۱۹ اردیبشهت ۹۹
آزمون آزمایشی سنجش ۹ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۹ خرداد دوازدهم تجربی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی سنجش ۲۰ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۰ خرداد دوازدهم تجربی ۲۰ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی سنجش ۱۱ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۱ مرداد دوازدهم تجربی ۱۱ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ مرداد دوازدهم تجربی ۲۴ مرداد ۹۹

 

همچنین داوطلبان عزیز می توانند بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش پایه دوازدهم تجربی را از لینک آبی شده دانلود نمایند.