ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به تفکیک دانشگاه

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برای آشنایی بیشتر با این رشته در مقطع کارشناسی ارشد مطالب زیر را در سایت 3گام بخوانید.

معرفی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

چارت درسی دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم تغذیه

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی 65 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 55 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی  1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره عادی ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
ارومیه 4 1
اصفهان 4 1
اهواز 4 1
ایران 6 0
تبریز 4 1
تهران 5 1
زاهدان 5 0
شهید بهشتی 4 1
شیراز 3 1
کاشان 4 1
کرمانشاه 4 1
لرستان 4 0
مشهد 4 1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در رشته علوم تغذیه پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

7

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی 33 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 26 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهیه پرداز

ایران

6

0

تبریز

4

1

تهران

4

1

شهید بهشتی

3

2

شیراز

4

1

مشهد

5

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی 5 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 4 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

تبریز

4

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی 29 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 21 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره عادی ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
اصفهان 4 1
تبریز 4 1
تهران 4 2
شیراز 3 1
قزوین 3 1
یزد 3 2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  در رشته علوم بهداشتی در تغذیه پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

6

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی 6 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

بقیه الله

2

4

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی 58 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 18 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارومیه

4

2

اصفهان

5

2

اهواز

4

2

ایران

4

1

تبریز

8

3

تهران

5

1

زاهدان

5

0

شهید بهشتی

3

1

شیراز

3

1

کاشان

3

1

کرمانشاه

5

1

لرستان

4

1

مشهد

5

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 98-99 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در رشته علوم تغذیه پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

15

 

 
 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی 22 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهیه پرداز

ایران

5

0

تبریز

4

2

تهران

3

1

شهید بهشتی

3

2

شیراز

3

1

مشهد

4

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی 5 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 0 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

تبریز

5

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی 20 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهیه پرداز

اصفهان

6

2

تهران

5

1

شیراز

3

1

قزوین

3

1

یزد

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 98-99 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  در رشته علوم بهداشتی در تغذیه پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

15

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی 0 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

بقیه الله

0

6