ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به تفکیک دانشگاه 1400

یکی از مباحث مهم در معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، اطلاعات مربوط به ظرفیت پذیرش این رشته می باشد. اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی 56 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 20 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

5

2

ایران

8

2

بقیه الله

2

2

زاهدان

5

2

زنجان

6

2

شهید بهشتی

4

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

6

2

کاشان

8

2

کرمانشاه

6

2

مشهد

6

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی 4 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی 8 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

3

1

ایران

5

1

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی 6 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 3 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

6

3

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی 59 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 25 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

4

3

ایران

8

4

بقیه الله

2

2

زاهدان

8

4

زنجان

6

1

شهید بهشتی

4

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

7

3

کاشان

8

2

کرمانشاه

8

2

مشهد

4

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی 4 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

2

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی 9 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

4

1

ایران

5

1

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی 8 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

8

5