ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه های دولتی و آزاد را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز یا بین الملل کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی 79 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز یا بین المللاین رشته 11 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اراک

2

0

اردبیل

2

0

ارومیه 2 0

اصفهان

2

1

اهواز

3

0

ایران

3

0

ایلام

2

0

بابل

2

1

بقیه الله

0

3

بندرعباس

3

0

بوشهر

2

0

بیرجند

2

0

تبریز

2

1

تربیت مدرس

3

1

تهران

3

0

رفسنجان

2

0

زاهدان

3

0

زنجان

3

0

سمنان 2 0

شهرکرد

2

0

شهید بهشتی

3

1

فسا

2

0

قزوین

3

0

کاشان

2

0

کردستان

2

1

کرمان

3

0

کرمانشاه

3

0

گلستان

2

1

لرستان

2

0

مازندران

2

1

مشهد

3

0

همدان

3

0

یاسوج

2

1

یزد

2

1

مجموع

79

11

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در رشته بیوشیمی بالینی پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد شاهرود

0

3

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی 116 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 50 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید. در ضمن برای کسب اطلاعات در مورد بازار کار، چارت دروس و سرفصل ها و سایر ابعاد رشته بیوشیمی بالینی می توانید به مطلب معرفی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی مراجعه کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اراک

4

2

اردبیل

4

0

اصفهان

3

1

اهواز

3

0

ایران

5

2

ایلام

4

2

بابل

3

1

بقیه الله

1

3

بندرعباس

3

2

بوشهر

3

2

بیرجند

4

2

تبریز

4

2

تربیت مدرس

5

1

تهران

4

1

رفسنجان

4

2

زاهدان

5

0

زنجان

4

1

شهرکرد

2

1

شهید بهشتی

4

3

شیراز

2

2

فسا

3

0

قزوین

3

2

کاشان

2

2

کردستان

3

1

کرمان

3

2

کرمانشاه

4

2

گلستان

4

2

لرستان

4

2

مازندران

4

2

مشهد

3

1

همدان

4

1

یاسوج

4

0

یزد

4

3

مجموع

116

50

 

مشاوران ارشد بیوشیمی بالینی 3گام همچنین خواند مطلب بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت را به داوطلبان این رشته توصیه می کنند.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد سال 98-99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 98-99 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در رشته یوشیمی بالینی پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد شاهرود

-

5