نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد حسابداری، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته حسابداری بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

برای تخمین رتبه کنکور ارشد حسابداری می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حسابداری استفاده کنید.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حسابداری و حسابداری بخش عمومی 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
52 777 4425 7.78 29.33 24 18.67 6.9
54 789 4409 0 42.67 26.67 16 5.75
111 1872 3423 0 25.33 9.33 16 0
5745 6080 2566 6.67 -6.66 0 18.67 11.49
8712 9047 2324 5.56 -2.66 0 22.67 0
9015 9350 2302 -1.1 13.33 10.67 0 -1.14
12318 12653 2114 0 21.33 0 2.67 0
19080 19415 1832 0 4 0 -1.32 0
20400 20735 1787 0 0 2.67 6.67 0
20429 20764 1786 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
21846 22181 1736 3.33 4 0 -1.32 0
23867 24202 1670 -1.1 2.67 -1.32 1.33 2.3
27026 27361 1556 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حسابرسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
56 834 4383 7.78 29.33 24 18.67 6.9
61 978 4183 0 42.67 26.67 16 5.75
2016 2182 3380 0 25.33 9.33 16 0
3940 4106 2895 6.67 -6.66 0 18.67 11.49
5628 5794 2671 5.56 -2.66 0 22.67 0
12087 12253 2186 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
12593 12759 2161 -1.1 13.33 10.67 0 -1.14
17791 17957 1921 0 21.33 0 2.67 0
18762 18928 1882 0 0 2.67 6.67 0
21579 21745 1779 0 4 0 -1.32 0
24343 24509 1684 3.33 4 0 -1.32 0
24988 25154 1661 -1.1 2.67 -1.32 1.33 2.3
29280 29446 1496 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حسابداری مدیریت

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
51 773 4337 7.78 29.33 24 18.67 6.9
57 852 4203 0 42.67 26.67 16 5.75
124 2174 3229 0 25.33 9.33 16 0
5270 5452 2602 6.67 -6.66 0 18.67 11.49
8412 8594 2333 5.56 -2.66 0 22.67 0
9395 9577 2270 -1.1 13.33 10.67 0 -1.14
18174 18356 1874 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
18319 18501 1869 0 21.33 0 2.67 0
19990 20172 1813 0 0 2.67 6.67 0
20763 20945 1787 0 4 0 -1.32 0
23740 23922 1689 3.33 4 0 -1.32 0
25588 25770 1627 -1.1 2.67 -1.32 1.33 2.3
28335 28517 1528 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14