معرفی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 

 

 

 

معرفی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 

بر خلاف معنای ظاهری کارآفرینی که به معنای ایجاد کار و شغل است، مدیریت کارآفرینی چنین وظیفه ای ندارد. وظیفه اصلی ارشد مدیریت کارآفرینی (برخلاف گرایش های دیگر که به بررسی سازمان های موجود می پردازند) بررسی نحوه پدید آمدن سازمان ها است. داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رشته به ویژه در مقطع ارشد به مطالعه مطالب زیر بپردازند:

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت​

دروس کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مدیریت​

 

 

ارشد مدیریت کارآفرینی به مطالعه منابع، نحوه بهره برداری از آن ها، افرادی که از این منابع استفاده می کنند و ویژگی های مختلف این افراد می پردازد تا ویژگی های مشترکی از آن ها استخراج نماید و راهکارهای نسبی در زمینه ایجاد شغل ارائه دهد.

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

ار نظر بازار کار و آینده شغلی، فارغ التحصیلان این رشته می توانند با بکار گرفتن مهارت هایی که در دوره تحصیل پیدا کرده اند و داشتن ایده های جدید، کسب و کار شخصی خود را راه اندازی کنند؛ یا با توجه به جدید بودن این گرایش، به آموزش، تولید محتوا، پژوهش و مشاوره در این زمینه بپردازند. همچنین به تازگی خیلی از سازمان ها نگاه ویژه ای به کارآفرینی سازمانی دارند که افراد فارغ التحصیل این رشته می توانند انتخاب مناسبی برای تصاحب این جایگاه در سازمان باشند.

 

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 عنوان گرایش های کارشناسی ارشد کارآفرینی عبارت است از:

1- کسب و کار جدید 2- فناوری 3- گردشگری 4- سازمانی 5- بین الملل 6- توسعه  7- کسب و کار الکترونیکی

 

واحدهای اصلی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دارای 18 واحد اصلی به شرح زیر می باشد:
تئوری‌ های مدیریت پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تئوری ‌های کارآفرینی، تشخیص فرصت‌ های کارآفرینی، طراحی و تدوین طرح کسب‌ و کار، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، تحلیل محیط کسب‌ و کار، مدیریت استراتژیک کارآفرینی.

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

جداول زیر لیست دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی را به تفکیک هر گرایش نشان می دهد.

 

 

 

جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال اول

2

اصلی

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

2

اصلی

ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

2

اصلی

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

2

اصلی

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

2

اصلی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

2

تخصصی

اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ

2

تخصصی

توسعه محصول جدید

2

اصلی

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

2

تخصصی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

2

تخصصی

اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 

 

 

2

اختیاری

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

10

 

جمع کل واحدها

12

 

جمع کل واحدها

 

 

دروس نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال سوم

 

 

ادامه پایان نامه و دفاع

2

اصلی

تحلیل محیط کسب و کار

 

 

 

2

تخصصی

مدیریت زنجیره تامین

 

 

 

6

 

پایان نامه

 

 

 

10

 

جمع کل واحدها

 

 

 
 

جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال اول

2

اصلی

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

2

اصلی

تئوری های کارآفرینی

2

اصلی

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

2

اصلی

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

2

اصلی

مدیریت استراتژیک کارآفرینی

2

تخصصی

کارآفرینی سازمانی

2

تخصصی

مدیریت نواوری و تکنولوژی سازمانی

2

اختیاری

روش تحقیق

2

تخصصی

فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی

2

اصلی

تشخیص فرصت های کارآفرینی

2

تخصصی

کسب و کار بین المللی

 

 

 

12

 

جمع کل واحدها

10

 

جمع کل واحدها

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال سوم

 

 

ادامه پایان نامه و دفاع

 

2

تحلیل محیط کسب و کار

 

 

 

 

2

مدیریت فرآیند و اجرای پروژه های کارآفرینی

 

 

 

 

6

پایان نامه

 

 

 

 

10

جمع کل واحدها

 
 

 

 
 
جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش توسعه

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال اول

2

اصلی

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان

2

اصلی

تئوری های کارافرینی

2

اصلی

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

2

اصلی

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

2

اصلی

مدیریت استراتژیک کارآفرینی

2

تخصصی

برنامه ریزی یکپارچه توسعه ملی/بخشی/منطقه ای/ محلی

2

تخصصی

توسعه فرصت های کارآفرینی

2

تخصصی

توسعه اقتصادی

2

تخصصی

نظارت و ارزشیابی توسعه

2

اصلی

تشخیص فرصت های کارآفرینی

 

 

 

2

اختیاری

روش تحقیق

10

 

جمع کل واحدها

12

 

جمع کل واحدها

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال سوم

 

 

ادامه پایان نامه و دفاع

2

اصلی

تحلیل محیط کسب و کار

 

 

 

2

تخصصی

مزیت رقابتی ملی/منطقه ای

 

 

 

6

 

پایان نامه

 

 

 

10

 

جمع کل واحدها

 

 

جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال اول

2

اصلی

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان

2

اصلی

تئوری های کارآفرینی

2

اصلی

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

2

اصلی

(کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (بازاریابی الکترونیک

2

اصلی

مدیریت استراتژیک کارآفرینی

2

تخصصی

دولت الکترونیکی

2

تخصصی

کسب و کار الکترونیک

2

اصلی

تشخیص فرصت های کارآفرینی

2

تخصصی

تجارت الکترونیکی

2

تخصصی

بازاریابی الکترونیکی

 

 

 

2

اختیاری

روش تحقیق

10

 

جمع کل واحدها

12

 

جمع کل واحدها

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال سوم

 

 

ادامه پایان نامه و دفاع

 

2

تحلیل محیط کسب و کار

 

 

 

 

2

مدیریت پروزه های کسب و کار الکترونیک

 

 

 

 

6

پایان نامه

 

 

 

 

10

جمع کل واحدها

 

 

 

جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال اول

2

جبرانی مدیریت منابع انسانی 2 جبرانی تحلیل آماری

 

2

اختیاری روش تحقیق 2 جبرانی زبان تخصصی
2 اصلی تحلیل محیط کسب و کار 2 اصلی تئوری­های کارآفرینی

 

2

اصلی تشخیص فرصت­های کارآفرینی 2 اختیاری الگوهای تصمیم­ گیری کارآفرینان

 

2

اصلی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات 2 اصلی طراحی و تدوین طرح کسب و کار

 

2

تخصصی نظریه ­های گردشگری 2 اصلی مدیریت استراتژیک کارآفرینی

 

12

 

جمع کل واحدها

12

 

جمع کل واحدها

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع درس

دروس نیمسال سوم

 

 

ادامه پایان نامه و دفاع

2

تخصصی

بازاریابی در گردشگری

 

 

 

2

تخصصی

سیستم­ های اطلاع­ رسانی و حقوق گردشگری

 

 

 

2

تخصصی

زنجیره تامین در گردشگری

 

 

 

2

تخصصی

ایجاد کسب و کار در گردشگری

 

 

 

4

 

پایان ­نامه

 

 

 

12

 

جمع کل واحدها

 

برای دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

دروس جبرانی

لازم به ذکر است، ازآنجاکه داوطلبان پذیرفته‌ شده در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ‌التحصیلان رشته‌های متفاوت هستند، گروه آموزشی بر اساس ارزیابی از وضعیت دانشجو ممکن است گذراندن یک یا چند واحد جبرانی را برای هر یک از داوطلبان اجباری تشخیص دهد. درصورتی‌ که دانشجو این دروس را نگذرانده باشد به‌ عنوان پیش‌ نیاز قبل از شروع دروس کارشناسی ارشد باید این دروس را با موفقیت بگذراند. علاوه بر این نمره واحدهای جبرانی، در معدل کل منعکس نمی‌ شود ولی در هر حال نباید از ۱۴ پایین‌ تر باشد.

از بین دروس زیر بر حسب رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشجو، حداکثر تا ۱۸ واحد جبرانی برای دانشجو تعیین می‌ شود.

 

دروس اختیاری

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم است ۴ واحد (۲ درس) را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند. دانشجویان هر گرایش می‌ توانند دروس اختیاری خود را از بین دروس تخصصی گرایش‌ های دیگر انتخاب نمایند.