پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی دروس کنکور انسانی 97 : درس عربی عمومی

در این قسمت پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی کنکور انسانی 97 در درس عربی قرار دارد.

بودجه بندی کنکور انسانی 97 در درس عربی به شرح زیر می باشد:

سوالات 26 تا 33 مربوط به ترجمه و قواعد و سوالات 34 تا 42، سوالات درک مطلب می باشد.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور انسانی 98، به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

تحلیل و پاسخ تشریحی عربی عمومی کنکور انسانی 97: ترجمه و قواعد

26- گزینه 2: اعدّ فعل ماضی می باشد ولی در این گزینه آماده می کند ترجمه شده است. همچنین الانهار اسم معرفه می باشد ولی رودخانه هایی ترجمه شده است.

گزینه 3: تجری صفت جمله وصفیه می باشد. با کلمه که باید معنی می شود. جاری کرده فعل ماضی است در حالی که تجری فعل مضارع می باشد.

گزینه 4: جاری ساخته است فعل ماضی است در حالی که تجری مضارع می باشد.

بنابراین گزینه 1 صحیح می باشد.

27- گزینه 1: قبل ان یعزم در این گزینه معنی نشده است. همچنین زمانی که من می آید فعل شرط باید به صورت مضارع التزامی معنی شود. به جای مشورت کرد باید مشورت بکند ترجمه شود.

گزینه 2: زمانی که من شرط می آید باید هر کس معنی شود و کسی که نادرست می باشد.

العقلا معرفه می باشد ولی دانایانی که ی نکره دارد ترجمه شده است.سود خواهد برد فعل زمان آینده است ولی فقد انتفع فعل ماضی نقلی می باشد.

گزینه 3: زمانی که من شرط می آید باید هر کس معنی شود و کسی که نادرست می باشد.

هر قبل از امری اشتباه می باشد. تصمیم گرفتن مصدر است و مصدرها همگی اسم هستند ولی ان یعزم فعل می باشد. سود می برد هم به صورت مضارع معنی شده است. گزینه 4 صحیح می باشد.

28- گزینه 1: همان گزینه 1 اضافی میباشد، چون ضمیر فصل در جمله وجود ندارد. کلمه جمیعها به سخن و اعمال بر می گردد ولی در این گزینه به بصیرت برگشته است. آنگاه معادل کلمه اذا است در حالی که در صورت سوال بحیث آمده است و به گونه ای که، به شرطی که و ... معنی می شود. خیره تاثیر یعنی بهترین تاثیر نه تاثیر بهتری.

گزینه3: اعمال جمع مکسر است ولی مفرد معنی شده است. برای ترجمه کلمه بصیرة، آگاهی کلمه مناسبی نمی باشد. بر ما داشته باشد ترجمه دقیق توثر نیست و معنی توثر یعنی بر ما بهترین تاثیر را بگذارد.

گزینه 4: اثری بسیار نیک داشته باشد، باید به صورت اثر می گذارد معنی شود.

گزینه 2 صحیح می باشد.

29- گزینه 1: کلمه باید در جمله عربی معادل ندارد. به دست آورد درست معنی نشده است. اکتسب فعل امر می باشد و باید به دست بیاور معنی شود. زوال شد اشتباه است و زوال بشوی درست می باشد.

گزینه 2: به دست می آید اشتباه است. اکتسب یعنی به دست بیاور. بتوان در جمله عربی معادل ندارد. زایل نمی شود به صورت فعلی معنی شده است ولی لیس فعل ناقصه است و این نواسخ باید به صورت اسمیه معنی شود. زوالی نیست درست است.

سعی کن در جمله عربی معادل ندارد. به دست آوری اشتباه معنی شده است. با معنی فعل اکتسب می توانستید به جواب برسید چون فقط در گزینه 4 اکتسب را درست معنی کرده است.

گزینه 4 صحیح می باشد.

30- گزینه 1: ل یا عند + اسم معمولا به صورت داشتن معنی می شوند. بی تردید قرآن مفاهیم هدایت گری دارد. این معنی درست می باشد.

گزینه 2: مفاتیح جمع مکسر است و کلیدها معنی می دهد نه کلید. همچنین معادل صحیح در جمله عربی وجود ندارد.

گزینه 4: احترم فعل امر می باشد یعنی احترام بگذار در حالی که به صورت اسم محترمند معنی شده است.

گزینه 3 صحیح می باشد.

31- ترجمه جمله عربی : زندگی نمی کنیم مگر برای خدا یا فقط برای خدا زندگی می کنیم.

گزینه 1: همانا نمازم و زندگیم و مردنم برای خدا پروردگار جهانیان است. با جمله عربی کاملا مرتبط می باشد و گزینه صحیح است.

گزینه 2: ما به او راه را نشان دادیم یا سپاسگزار است یا ناسپاس. در رابطه به اراده انسان در انتخاب مسیر زندگی است

گزینه 3: من جن و انس را خلق نکردم برای این که من را عبادت کنند.

گزینه 4: فقط آن دو را به حق خلق کردیم.

گزینه 1 صحیح می باشد.

32- اگر یک نکته را در این تست می دانستید در چند ثانیه می توانستید آن را جواب دهید. کان و مشتقات آن به اضافه فعل مضارع به صورت ماضی استمراری معنی می شوند.

گزینه 1 و گزینه 4: گمان نمی کردم ماضی استمراری است پس باید به دنبال کان به اضافه فعل مضارع باشیم. در گزینه 1 فی الاکتساب العلم، مضاف و مضاف علیه می باشد. مضاف ال و تنوین نمی پذیرد. اکتساب مضاف است و نباید با ال بیاید. در جمله فارسی مشکلات بسیار آمده است ولی در این گزینه المشکل ترجمه شده است. گزینه 2 هم به همین صورت المشکل ترجمه است و اشتباه است.

گزینه 2: ما کنّا نظنّ گمان نمی کردیم می باشد.

گزینه 4: معادل بسیار، کثیر می باشد نه عدیدة. الکثیر پایان جمله هم نادرست است.

گزینه 3 صحیح می باشد.

33- گزینه 1: اسلوب ماضی استمراری را داریم ولی ماضی استمراری منفی. لن به اضافه مضارع به صورت آینده منفی معنی می شود. هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.

گزینه 3: لم ینل، للغائب و مفرد می باشد. در حالی که در جمله فارسی جمع داریم. لم تعط اللذة معنی جمله فارسی را نمی دهد و به معنی لذت به آن ها داده نشده است. ادراک معنی رسیدن نمی دهد و معنی درک کردن می دهد.

گزینه 4: لا اگر اول فعل مخاطب بیاید لا نهی می باشد و انتهای فعل نباید مجزوم می شود. لا یصلون درست است نه لا یصلوا

گزینه 2 صحیح می باشد.

تحلیل و پاسخ تشریحی عربی عمومی کنکور انسانی 97: درک مطلب

درک مطلب کنکور انسانی 97 در حد کنکور انسانی 96 بود و زیاد سخت نبود. اگر کسی متن را می خواند می توانست هر چهار تا سوال مرتبط با متن را بزند. کلمات سخت نیز که مرتبط با جواب گزینه ها باشد در متن وجود ندارد.

شتری که می تواند غذا را به صورتی خاص در بدنش ذخیره کند به نحوی که احتیاج به غذا برای چند روز ندارد.

لایزال کلید واژه ما است و به معنی همراه می باشد.) همواره شتر برای نقل و انتقال در بعضی مناطق خشک و صحرایی به کار گرفته می شود. حیوانات دیگری وجود دارند که به صورت های مختلفی زندگی می کنند. از جمله حیوانی که در شن پنهان می شود هنگامی که هوا به شدت داغ می شود؛ یا حیوانات کوچکی که شبانه به دنبال غذا می گردند. این حیوانات این امکان را دارند که اصلا آب نخورند. پس ان ها آب را به دست می آورند از غذایی که آن را می خورند. این آیات شایسته است که فراموش شان نکنیم و پیرامون آن ها تفکر کنیم و از آن ها پند بگیریم. این باعث می شود که ما اطمینان پیدا کنیم که دنیا بدون هدف خلق نشده است. پس پدید آورنده حکیمی دارد که از ما کار شایسته و تصرف حکیمانه در دنیا را توقع دارد.

34- گزینه 1: عجیب ترین عضو در شتر پا و قلبش است. این گزینه اشتباه است.

گزینه 2: حرکت و تردد کردن زیر نور خورشید برای همه حیوانات صحرایی آسان است.

طبق متن این گزینه هم اشتباه می باشد.

گزینه 3: شن های داغ پناهگاه مناسبی برای حیوانات صحرا نمی باشد. این هم نادرست می باشد.

گزینه 4: حیوان صحرایی نمی تواند زندگی اش را بدون آب ادامه دهد. این گزینه کاملا درست است. در متن اشاره به حیواناتی که نیاز به نوشیدن آب ندارند شده است ولی در ادامه گفته شده است که غذای مورد نیاز خود را از غذایی که می خورد به دست می آورد.

35- گزینه 1: امروزه از شتر برای حمل و نقل در مناطق صحرایی استفاده نمی شود. این گزینه صحیح می باشد.

36- حیوانات زنده در صحرا چگونه باقی می مانند؟

گزینه 1: بدیلات یعنی جایگزین کردن و می تواند درست باشد. تبدیل شدن غذا به آب در بدن حیوانات.

گزینه 2: تخزین در خط اول متن یعنی ذخیره کردن.

گزینه 3: زهد و قناعة صفت انسانی می باشد نه صفت حیوانی. جواب گزینه 3 می باشد.

گزینه 4: به وسیله نزدیک شدن به طبیعت

37- گزینه 1: فرمانروایی آسمان ها و زمین برای خدا است. در متن به این مفهوم اشاره ای نشده است.

گزینه 2: آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده خلق کردیم. در انتهای متن به این موضوع اشاره شده است.

گزینه 3:  پس نگاه کنید چگونه برای شما مثال هایی زدند. مثالی که از شتر در متن آورده شده است.

گزینه 4: همانا در آن نشانه ای است برای گروهی که فکر می کنند.

جواب گزینه 1 می باشد.

38- حیوانات نکره است و باید تنوین بگیرد. (حیواناتٌ) صغیرة صفت آن می باشد آن هم باید تنوین بگیرد. (صغیرةٌ). عن حرف جر و عن الطعام جار و مجرور می باشد. و الطعام کسره می گیرد. لیلاً چون ظرف است و مفعولٌ فی و منصوب است. یمکنها فعل می باشد. ان حرف ناصبه است و فعل بعد آن منصوب می آید. من حرف جر و دون کسره می گیرد. ان حرف ناصبه است و فعل تشرب منصوب می شود. الما مفعول و به و منصوب است. پس گزینه 2 صحیح می باشد.

39- التفکر مبتدا و مرفوع. حول مفعولٌ فی می باشد. یُسَبِبُ و باب تفعیل می باشد. ان حرف ناصبه است و فعل بعد از آن منصوب می شود. انّ حرف مشبهه بالفعل و العالم اسم آن و منصوب است.

معنی جمله : تفکر پیرامون آن سبب می شود که مطمئن شویم عالم بدون هدف خلق نشده است. فعل مجهول می باشد پس لم یُخلَق درست است و چون لم دارد حتما باید مجزوم شود. من حرف جر است و دون کسره می گیرد. هدف مضاف الیه و مجرور است. (هدفٍ)

گزینه 4 درست است.

40- تشرب فعل و فاعل آن هی مستتر است. چون بعد از أن آمده فعل منصوب است.

گزینه 2: فعل مرفوع اشتباه است

گزینه 3: للمخاطب نیست. چون للمخاطب ضمیر انت است. در حالی که ضمیر فعل، هی مستتر می باشد.

گزینه 4 : انت مستتر اشتباه است.

گزینه 1 صحیح می باشد.

41- لم یُخلِق. چون لم آمده یخلق مجزوم می باشد. پس گزینه های 1 و4 حذف می شوند.

گزینه 3 هم حذف می شود چون یُخلِق فعل مجهول است و فاعل ندارد. پس گزینه 2 صحیح می باشد.

42- یتوقع فعل و فاعل آن هو مستتر می باشد. العمل مفعول به و منصوب می باشد. الصالح صفت و منصوب به تبعیت می باشد. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

43- گزینه 1: لم یقدروا . لم + مضارع به صورت ماضی ساده منفی معنی می شود. ان یساعدونا یعنی به ما کمک کنند. پس گزینه 1 نادرست است.

گزینه 2: نزدیک خانه ما باغ بزرگ زیبایی بود و ما از آن بهره مند می شدیم. ننتفع فعل مضارع ساده است. کان آمده است ولی بعد از آن فعل ماضی نداریم. پس دلالت بر بعید بودن فعل وجود ندارد.

در گزینه 3 قبل از فعل التلامیذ کان وجود دارد که دلالت بر بعید بودن فعل دارد. جواب صحیح گزینه 3 می باشد.

در گزینه 4 کانت با فعل مضارع آمده که به صورت ماضی استمراری معنی می شود.

44- گزینه 1: عاقل دو بار در چاه نمی یفتد. فعل مزید لا یقع و ثلاثی و مجرد است.

گزینه 2: همکلاسی ام به من وعده داد که هرگز مرا رها نکند. فعل معتل وعدتنی می باشد و مجرد است.

گزینه 3: خودت را پند بده قبل از این که دیگران به تو پند دهند. عِظی و أن تعظی دو تا فعل مزید می باشند. ریشه هر دو وعظ است و هیچ کدام معتل نیستند.

گزینه 4: آسانی بعد از سختی پیدا می شود اگر به سختی تلاش کنی. ریشه فعل تجد، وجد می باشد و معتل نیست. تحاول در باب مفاعله است. گزینه 4 صحیح می باشد.

45- گزینه 1: اَن نُکَرّمَ و یَتَحلّون افعال معلوم می باشند.

گزینه 2: لم یُسمَع فعل مجهول می باشد.

گزینه 3: یُشاهِدُه فعل معلوم و فاعل هو مستتر می باشد. در اول جمله اشاره به انسان شده است. یستطیع نیز معلوم می باشد.

گزینه 4: العسل فاعل و مرفوع می باشد. و یُسَکِنِ فعل معلوم می باشد.

46- گزینه 1: موصول ما است. طبخته ضمیر عائد صله است

گزینه 2: الذین موصول و واو در فعل یشتغلون عائد صله است

گزینه 3: التی موصول و ها در عیّنتها عائد صله است.

گزینه 4: ما موصول و در فعل یحب ضمیر عائد صله محذوف می باشد.

گزینه 4 صحیح می باشد.

47- این سوال جز سوالات سخت می باشد.

گزینه 3: الثانیه صفت ترتیبی و صفت ساز می باشد. 

گزینه 4: ثلاثه اسم انّ است. اسبوع هم معطوف به ثلاثه شده و واحداً نقش صفت را دارد. اعداد یک و دو صفت ساز می باشند. بنابراین گزینه های 3و 4 حذف می شوند.

گزینه 1: در این گزینه تسع به معنی نه جواب چه کسی را یا چه چیزی را نیست. اگر بخواهیم نه را مفعول بگیریم از نظر معنایی به مشکل می خوریم.

گزینه 2: ثمانیة مساکین در جواب چه کسانی را اطعام می کرد می باشد.

بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.

گزینه 1 : بشری اسم مقصور و مبتدای موخر می باشد و مرفوع است.

گزینه 2: ذکری اسم مقصور است. آیات مبتدای موخر است و ذکری معطوف به آیات شده و مرفوع است.

گزینه 3: الأذی اسم مقصور می باشد. من حرف جر است و الأذی مجرور می باشد.

گزینه 4: یُسری اسم مقصور و اسم موخر انّ است. اسم انّ منصوب است. پس گزینه صحیح، گزینه 4 می باشد.

49- گزینه 2: یا حال مفرد و یا حال جمله داریم. مستعجلین حال مفرد، اسم، مشتق، نکره و منصوب می باشد.

گزینه 3: یستعجلون فعل مضارع است. فعل مضارع به تنهایی می تواند حال جمله باشد.

گزینه 4: و، واو حالیه می باشد. هُم نقش مبتدا دارد و مستعجلون خبر می باشد.

در گزینه 1 واو حالیه وجود ندارد. و زمانی که هم می آید مستعجلین اشتباه است و باید مستعجلون آورده شود. هم مستعجلین برای ایجاد اسلوب حال کفایت نمی کند.

گزینه 1 صحیح می باشد.

50- دو نوع تمییز داریم، تمییز مفرد و تمییز جمله. تمییز جمله در جایی که فعل تمییز طلب می آید وجود دارد. یا اسم تفضیل و بعد از آن اسم منصوبی می آید که نقش تمییز می گیرد و تمییز جمله می شود. ولی اگر تمییز برای رفع ابهام از یک اسم باشد بعد از مقدار، مساحت، وزن، پیمانه و از این قبیل اسامی بیاید یا تمییز اعداد باشد، تمییز مفرد است.

گزینه 1: نشاطا تمیز است و یملا فعل تمییز طلب است.

گزینه 2: غراما همان گرم است و قمحا تمییز است. گرم مربوط به مقدار است و تمییز بعد از آن تمییز مفرد می باشد. پس گزینه 2 صحیح است.