پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی ادبیات عمومی کنکور انسانی 97

1-گزینه 2 صحیح می باشد.  

معانی درست:

خدو (آب دهان)، اثنا (میان و وسط) و محیط (دریا)

معانی نادرست:

کباده از آلات ورزش باستانی است و به معنای قدرت و زور نادرست است.

 اعاظم به معنای بزرگتران یا بزرگان است و معنی بزرگ زاده برای این کلمه غلط است.

نفیر به معنای فریاد و یا صفیر

کلمه شعشه به معنای شعله ور شدن اشتباه است.

سماط به معنای سفره و سماء به معنی آسمان است.

2- حوصله در مفهوم توانایی با توجه به کتاب ادبیات سال سوم انسانی است. بنابراین گزینه 1 گزینه صحیح خواهد بود.

مفهوم بیت اول این است که در هر موردی باید به گنجایش آن توجه کنید.

3- فسرده در معنای منجمد و یخ زده صحیح می باشد. درای به معنای پتک آهنگری و زنگ کاروان صحیح می باشد. دهش به معنای دادگری، بخشش و انصاف صحیح می باشد.

خره به معنای فروغ ایزدی بنابراین گزینه 3 گزینه صحیح می باشد.

4- گزینه الف: وقاحت صحیح است

گزینه ج: مرهم صحیح است

گزینه 3 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح می باشد. تیره غلط املایی دارد و طیره صحیح می باشد.

6- در گزینه 2 دیدار صبح نوشته خانم طاهره صفار زاده است. در گزینه 3 ارغنون نوشته مهدی اخوان ثالث است. در گزینه 4 آتش خاموش نوشته خانم سیمین دانشور می باشد

با رد گزینه ها به این نتیجه می رسیم گزینه 1 صحیح می باشد

7- در گزینه 1 گوهر نامه نوشته خواجوی کرمانی است. در حالی که هفت حصار نوشته خواجه عبداله انصاری می باشد.

در گزینه 2 عشاق نامه نوشته فخرالدین عراقی است. در حالی که محمود و ایاز نوشته فخرالدین علی صفی است.

در گزینه 3 حق الیقین نوشته شیخ محمود شبستری است.در حالی که مسائل الحیات نوشته طالبوف می باشد.

بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.

8- هر دو اثر گزینه 1 در زمینه عرفان هستند. هر دو اثر گزینه 3 داستانی هستند. هر دو اثر گزینه 4 داستان هایی هستند که اثر تاریخی اخلاقی و واقعی دارند و دارای ارزش ادبی می باشند.

گزینه 2 کتاب سیاست نامه در باب مملکت داری و چهار مقاله نوشته های تعلیمی و تربیتی است.

پاسخ صحیح گزینه 2 می باشد.

9- در گزینه 1 خون مجاز از کشتن و علاقه سببیه و لازمیه دارد و علاقه الیه نادرست است.

در گزینه 2 حرف مجاز با علاقه جزئیه می باشد.

در گزینه 3 دم مجاز از سخن با علاقه لازمیه صحیح می باشد.

در گزینه 4 سر مجاز از قصد و اندیشه و علاقه محلیه دارد و درست می باشد.

10- در گزینه 4 واژه پروانه در گزینه 2 واژه هزار و در گزینه 3 واژه شیرین ایهام تناسب دارند. در گزینه 1 واژه رحلت ایهام و به معنای رفتن و مردن کاربر دارد. گزینه 1 صحیح می باشد.

11- با توجه به این بیت کلمه لاله و بی وفایی دهر تشخیص دارند و بنابراین استعاره قابل دریافت می باشد. بزاد و بشد تضاد دارد. کف مجاز است. بیت کلا حسن تعلیل دارد. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

12- سن شصت سالگی حشو می باشد. پیشنهاد نباید با ات جمع بسته شود. بر علیه کاربرد نادرست بر برای علیه است و جاناً و مالاً کاربرد نادرست تنوین می باشد. جمله از جانب شاهان روبرو شد باید اصلاح و بهتر گفته شود. (پادشاهان پیشنهادات زیادی به او دادند)

گزینه صحیح گزینه 4 خواهد بود.

13- گزینه 1 : سینه- --َ- م- که- کش- ان- --ِ- - یاد- --ِ- - تو- است-  در مجموع 11 تکواژ

گزینه 3 : پی- --ِ- - نیلوفر- --ِ- - زیب- ا- ی- خرد- می- گشت- --َ- م  در مجموع 11 تکواژ

گزینه 4- می-جوی- --َ- م- --َ- ت- چنان- که- لب- --ِ- - تشنه- آب- را در مجموع 11 تکواژ

گزینه 2 من- به – سکوت- و – خلوت- وادار- می- شد- --َ- م  در مجموع 9 تکواژ

گزینه صحیح گزینه 2 می باشد.

14- دو نوع ابدال وجود دارد. ابدال در صامت و ابدال در مصوت

کلماتی که ابدال در صامت دارند : اجتماع، سنبل، اجتناب، سنبه، ینبوع

پروانه ابدال در مصوت دارد.

گزینه 2 صحیح می باشد.

15- گزینه 2: یعنی خبرم را از بغداد بپرسی. گزینه 2 صحیح می باشد.

16- گزینه 1، آی امر معمولی و ساده است. گزینه 2، می شوی فعل امر است ولی چون همراه با می آمده است و نشانه استمرار دارد. پس فعل امر مستمر می باشد. گزینه 2 صحیح می باشد.

17- در بیتی که در صورت سوال آمده است، منظور شاعر این است که زیاد شدن وابستگی انسان به دنیا هنگام پیری بیشتر خواهد بود.

گزینه 1 : این بیت هم ازدیاد وابستگی به هنگام پیری را می گوید. پس گزینه صحیح گزینه 1 می باشد.

18- برای شتر شعری به اسم حدی خوانده می شد و خواندن این شعر باعث می شد که شترها به سرعت بروند این شعر تاثیر موسیقی بر روح و روان را نشان می دهد. پس گزینه 3 صحیح می باشد.

19- مفهوم مشترک بیت های ب و د، به آرامش رسیدن عاشق در همراهی معشوق را نشان می دهد. بنابراین گزینه صحیح 3 می باشد.

20- در بیت ب به مفهوم معرفت اشاره شده که در سیر و سلوک عرفانی وادی سوم می باشد و در بیت ج به وادی توحید اشاره شده که پنجمین مرحله از مراحل سیر و سلوک عارفانه می باشد. بنابراین گزینه صحیح گزینه 2 می باشد.

21- مفهوم بیت سوال بی خبر بودن اجزا از اسرار کل مجموعه هستی است. بیت گزینه 4 همه موجودات عالم غرق در آفتاب هستند ولی بی خبرند. بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.

22- مفهوم بیت 1 این است که سزای عنایت داشتن به مردم مورد عنایت بودن خداوند است. در سه گزینه دیگر توصیه به توکل و واگذار کردن کارها به خداوند دارد.

23- در بیت سوال تاکید بر این است که خداوند به بندگان نزدیک است و همه جا حضور دارد که در ابیات 1 و 3 و4 به این موضوع اشاره شده است. ولی در بیت دوم اشاره به یاد خدا است. بنابرین گزینه 2پاسخ صحیح است.

24- در مورد ب به موتوا قبل ان تموتوا اشاره شده است.

در مورد الف تقابل عقل و عشق دیده می شود

در مورد د اشاره به مناعت طبع داشتن است

مورد ج اشاره به تسلیم محض است. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

25- مفهوم بیت سوال این است که سکوت موجب عافیت است.

در گزینه 4 هم به این موضوع اشاره شده است.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور انسانی 98، به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید.