نمونه کارنامه های کنکور تجربی 97

برای انتخاب رشته کنکور تجربی 98، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور تجربی 97 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور تجربی 97 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری تجربی ارائه شده است.

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 96

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 97 (سهمیه منطفه 1)

 

رتبه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
کارنامه رتبه 1 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 80% 100% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 2 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 100% 20% 100% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 3 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 60% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 4 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 90% 60% 100% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 6 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 100% 10% 90% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 8 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 80% 80% 10% 80% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 9 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 90% 70% 10% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 10 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 100% 10% 80% 90% 70% 80%
کارنامه رتبه 12 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 90% 40% 100% 60% 90% 90%
کارنامه رتبه 13 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 100% 40% 90% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 14 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 100% 10% 80% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 15 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 80% 100% 10% 90% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 16 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 90% 80% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 17 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 90% 10% 90% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 18 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 90% 90% 100% 70%
کارنامه رتبه 19 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 100% 10% 100% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 22 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 100% 70% 100% 80%
کارنامه رتبه 23 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 80% 10% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 24 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 90% 90% 30% 80% 90% 70% 80%
کارنامه رتبه 25 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 50% 80% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 26 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 80% 10% 90% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 27 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 90% 70% 20% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 29 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 30 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 100% 30% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 31 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 100% 30% 90% 70% 90% 90%
کارنامه رتبه 33 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 90% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 34 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 20% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 37 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 80% 20% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 40 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 90% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 41 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 100% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 42 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 90% 80% 10% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 43 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 50% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 46 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 90% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 47 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 100% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 50 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 80% 80% 100% 60%
کارنامه رتبه 51 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 52 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 100% 20% 100% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 55 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 90% 80% 10% 100% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 56 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 58 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 70% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 61 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 80% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 64 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 90% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 66 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 100% 10% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 67 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 60% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 68 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 90% 40% 90% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 69 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 60% 70% 20% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 71 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 72 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 73 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 75 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 60% 70% 50% 10% 80% 90% 100% 60%
کارنامه رتبه 77 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 90% 10% 80% 70% 100% 80%
کارنامه رتبه 79 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 100% 10% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 84 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 80% 90% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 85 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 90% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 86 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 87 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 80% 20% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 90 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 90% 10% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 93 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 60% 60% 90% 20% 100% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 94 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 60% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 95 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 97 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 90% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 98 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 80% 90% 80% 60%
کارنامه رتبه 98 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 70% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 100 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 104 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 90% 10% 80% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 105 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 111 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 112 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 80% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 114 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 80% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 118 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 121 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 122 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 123 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 90% 60% 30% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 130 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 80% 30% 70% 60% 100% 70%
کارنامه رتبه 132 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 133 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 135 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 70% 80% 30% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 141 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 142 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 50% 80% 30% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 145 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 80% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 146 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 90% 60% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 149 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 70% 80% 10% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 149 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 155 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 157 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 159 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 163 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 164 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 90% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 165 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 166 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 70% 80% 90% 50%
کارنامه رتبه 169 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 50% 80% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 170 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 172 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 90% 90% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 174 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 20% 10% 90% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 175 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 90% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 177 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 178 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 90% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 182 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 90% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 183 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 90% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 185 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 187 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 189 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 80% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 190 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 191 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 192 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 90% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 196 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 50% 90% 20% 90% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 198 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 80% 80% 10% 70% 90% 70% 50%
کارنامه رتبه 199 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 90% 10% 80% 60% 80% 80%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 60% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 90% 70% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 205 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 100% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 206 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 207 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 208 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 60% 10% 90% 60% 90% 50%
کارنامه رتبه 209 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 70% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 210 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 211 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 70% 100% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 213 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 213 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 215 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 217 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 70% 20% 50% 80% 60% 80%
کارنامه رتبه 223 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 100% 30% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 225 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 227 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 60% 60% 10% 90% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 228 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 229 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 235 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 235 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 237 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 238 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 70% 10% 80% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 242 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 244 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 80% 80% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 245 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 246 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 247 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 253 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 70% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 254 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 254 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 90% 10% 90% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 264 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 50% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 266 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 267 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 80% 80% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 270 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 90% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 272 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 90% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 273 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 275 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 276 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 279 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 60% 70% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 282 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 284 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 60% 80% 10% 100% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 286 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 80% 10% 40% 80% 90% 50%
کارنامه رتبه 288 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 70% 80% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 290 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 60% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 292 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 294 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 100% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 295 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 296 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 80% 10% 50% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 299 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 70% 70% 40% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 300 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 100% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 302 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 100% 10% 80% 50% 80% 60%
کارنامه رتبه 303 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 80% 50% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 304 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 305 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 20% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 306 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 90% 80% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 307 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 70% 50% 60% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 308 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 90% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 309 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 50% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 312 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 315 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 316 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 50% 70% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 317 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 40% 40%
کارنامه رتبه 319 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 40% 40% 10% 70% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 321 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 90% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 323 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 80% 10% 60% 70% 80% 90%
کارنامه رتبه 330 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 331 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 50% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 332 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 50% 60% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 333 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 334 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 334 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 100% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 336 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 90% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 340 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 342 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 80% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 342 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 30% 70% 70% 10% 40% 70% 80% 90%
کارنامه رتبه 346 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 347 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 349 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 30% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 355 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 355 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 80% 80% 90% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 357 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 359 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 80% 20% 80% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 360 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 70% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 362 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 364 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 367 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 369 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 100% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 373 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 40% 80% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 373 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 377 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 379 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 382 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 60% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 386 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 60% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 388 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 50% 80% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 390 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 390 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 60% 90% 80% 10% 60% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 393 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 70% 50% 10% 90% 70% 90% 40%
کارنامه رتبه 394 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 60% 70% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 395 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 30% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 396 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 100% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 397 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 20% 80% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 397 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 400 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 100% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 405 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 70% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 405 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 409 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 80% 70% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 410 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 50% 60% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 90% 80% 10% 80% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 90% 30% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 418 تجربی منطقه 1 سال 97 20% 80% 80% 70% 10% 70% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 420 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 422 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 40% 40% 10% 70% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 426 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 80% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 429 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 429 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 30% 10% 60% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 431 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 100% 70% 90% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 434 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 435 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 70% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 438 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 50% 20% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 440 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 441 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 442 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 60% 60% 90% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 443 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 50% 70% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 446 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 447 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 60% 20% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 448 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 40% 10% 40% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 450 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 450 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 452 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 60% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 453 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 100% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 453 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 80% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 459 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 50% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 459 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 60% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 463 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 60% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 466 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 70% 70% 80% 50% 80% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 470 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 470 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 470 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 473 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 475 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 70% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 477 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 479 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 60% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 484 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 50% 60% 20% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 487 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 40% 40% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 489 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 50% 50% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 494 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 80% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 495 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 80% 40% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 497 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 50% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 497 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 100% -10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 503 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 70% 70% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 508 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 80% 70% 60% 10% 90% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 510 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 60% 70% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 510 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 80% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 513 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 60% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 514 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 518 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 60% 100% 20% 60% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 520 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 521 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 70% 40% 70% 50% 60% 50%
کارنامه رتبه 523 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 70% 60% 20% 60% 70% 60% 80%
کارنامه رتبه 529 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 60% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 529 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 532 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 80% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 533 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 538 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 70% 10% 50% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 538 تجربی منطقه 1 سال 97 30% 80% 70% 60% 50% 40% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 541 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 70% 60% 40% 80%
کارنامه رتبه 545 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 549 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 80% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 549 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 551 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 553 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 80% 60% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 556 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 40% 70% 10% 80% 60% 90% 60%
کارنامه رتبه 556 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 70% 40% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 560 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 80% 50% 80% 50%
کارنامه رتبه 561 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 100% 60% 60% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 563 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 60% 80% 80% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 565 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 565 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 30% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 565 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 50% 10% 50% 80% 30% 70%
کارنامه رتبه 567 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 567 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 60% 60% 60% 80%
کارنامه رتبه 570 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 575 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 100% 10% 80% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 577 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 40% 60% 80% 80%
کارنامه رتبه 579 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 80% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 581 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 583 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 584 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 60% 60% 50% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 585 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 587 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 70% 10% 70% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 590 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 60% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 591 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 100% 60% 100% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 595 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 70% 20% 60% 60% 80% 40%
کارنامه رتبه 596 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 70% 40% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 598 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 600 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 50% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 601 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 40% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 603 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 604 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 50% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 608 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 80% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 608 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 608 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 608 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 80% 70% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 612 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 80% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 619 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 60% 50% 50% 50% 60% 50%
کارنامه رتبه 620 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 50% 90% 10% 90% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 623 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 40% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 626 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 60% 80% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 626 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 70% 60% 90% 60%
کارنامه رتبه 629 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 629 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 90% 70% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 634 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 639 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 80% 10% 80% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 639 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 40% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 643 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 645 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 647 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 650 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 60% 10% 80% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 650 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 80% 100% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 658 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 60% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 658 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 80% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 660 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 50% 90% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 660 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 70% 10% 80% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 663 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 100% 10% 40% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 666 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 20% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 670 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 30% 10% 60% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 671 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 70% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 673 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 675 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 675 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 60% 90% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 675 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 60% 10% 60% 60% 50% 70%
کارنامه رتبه 678 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 678 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 100% 50% 80% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 680 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 70% 50% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 682 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 60% 70% 50% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 686 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 60% 90% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 689 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 90% 10% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 694 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 696 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 80% 10% 50% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 698 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 699 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 80% 70% 20% 50% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 702 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 60% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 704 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 60% 50% 10% 80% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 80% 40% 90% 60%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 70% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 50% 90% 10% 40% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 712 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 40% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 712 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 715 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 50% 60% 10% 30% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 719 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 60% 80% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 721 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 722 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 50% 60% 10% 60% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 725 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 70% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 726 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 40% 30% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 733 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 50% 50% 10% 70% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 737 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 738 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 60% 10% 50% 60% 90% 60%
کارنامه رتبه 740 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 744 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 40% 40%
کارنامه رتبه 746 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 80% 20% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 746 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 30% 10% 70% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 749 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 40% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 751 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 30% 10% 50% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 752 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 752 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 755 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 60% 10% 70% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 755 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 70% 10% 60% 80% 20% 60%
کارنامه رتبه 760 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 773 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 40% 20% 70% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 30% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 777 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 30% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 782 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 40% 70% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 786 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 789 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 789 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 791 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 80% 60% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 796 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 40% 70% 60% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 797 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 799 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 90% 70% 70% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 799 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 801 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 80% 70% 10% 90% 50% 70% 50%
کارنامه رتبه 803 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 70% 10% 40% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 805 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 80% 20% 50% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 808 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 809 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 809 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 811 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 813 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 90% 10% 60% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 815 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 817 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 80% 30% 60% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 823 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 823 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 829 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 70% 10% 70% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 831 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 40% 90% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 835 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 50% 50% 10% 90% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 835 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 60% 40% 10% 50% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 838 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 20% 50% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 840 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 30% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 841 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 40% 90% 10% 30% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 842 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 40% 50% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 844 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 50% 10% 50% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 851 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 90% 50% 50% 60% 60% 40%
کارنامه رتبه 851 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 851 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 40% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 857 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 40% 50% 50% 70% 50% 40%
کارنامه رتبه 857 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 20% 60% 70% 40% 50%
کارنامه رتبه 857 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 80% 50% 10% 70% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 862 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 50% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 865 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 70% 10% 70% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 865 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 50% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 867 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 70% 30% 40% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 871 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 60% 50% 10% 50% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 873 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 40% 50% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 873 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 10% 10% 60% 80% 30% 40%
کارنامه رتبه 873 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 40% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 875 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 50% 60% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 878 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 60% 50% 60% 70%
کارنامه رتبه 880 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 40% 10% 40% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 881 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 60% 80% 10% 70% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 882 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 885 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 30% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 885 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 50% 90% 10% 40% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 887 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 90% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 890 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 50% 90% 30% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 890 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 40% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 893 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 50% 60% 30% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 893 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 50% 10% 50% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 903 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 905 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 70% 40% 70% 70% 30% 40%
کارنامه رتبه 907 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 908 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 60% 80% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 908 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 911 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 60% 60% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 914 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 50% 60% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 914 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 80% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 917 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 80% 10% 60% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 922 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 50% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 922 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 80% 40% 10% 70% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 926 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 60% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 926 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 50% 80% 10% 90% 70% 80% 40%
کارنامه رتبه 926 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 80% 10% 30% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 929 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 60% 10% 70% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 930 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 80% 10% 50% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 933 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 50% 10% 80% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 934 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 50% 10% 40% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 934 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 70% 80% 10% 20% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 936 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 100% 40% 40% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 941 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 944 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 40% 10% 80% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 944 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 40% 60% 10% 70% 60% 50% 80%
کارنامه رتبه 948 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 50% 10% 40% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 950 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 70% 90% 10% 60% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 950 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 40% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 952 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 60% 60% 40% 60%
کارنامه رتبه 952 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 30% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 954 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 60% 90% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 955 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 70% 10% 70% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 958 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 100% 70% 70% 10% 40% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 960 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 60% 50% 10% 70% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 964 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 50% 70% 10% 80% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 967 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 70% 40% 60% 60%
کارنامه رتبه 967 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 40% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 969 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 60% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 970 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 70% 10% 70% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 972 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 60% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 974 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 70% 60% 10% 50% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 975 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 70% 40% 50% 70% 30% 50%
کارنامه رتبه 975 تجربی منطقه 1 سال 97 30% 80% 70% 70% 10% 80% 70% 90% 40%
کارنامه رتبه 981 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 984 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 50% 80% 10% 80% 30% 80% 60%
کارنامه رتبه 985 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 80% 10% 40% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 988 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 70% 10% 40% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 988 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 10% 20% 50% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 988 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 991 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 80% 10% 60% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 991 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 90% 10% 60% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 993 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 80% 50% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 994 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 80% 20% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 997 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 80% 70% 10% 40% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 997 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 60% 60% 70% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 999 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 60% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 1000 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 90% 10% 50% 70% 50% 60%

 

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 97 (سهمیه منطفه 2)

 

رتبه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
کارنامه رتبه 1 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 90% 20% 100% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 2 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 100% 10% 90% 100% 90% 70%
کارنامه رتبه 3 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 100% 50% 80% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 4 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 30% 90% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 6 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 90% 90% 70% 90% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 7 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 90% 40% 90% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 8 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 80% 90% 90% 90%
کارنامه رتبه 9 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 90% 90% 10% 70% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 10 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 90% 80% 40% 90% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 12 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 60% 100% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 13 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 30% 90% 90% 100% 70%
کارنامه رتبه 14 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 80% 90% 100% 70%
کارنامه رتبه 15 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 90% 50% 90% 70% 100% 80%
کارنامه رتبه 16 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 80% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 18 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 90% 70% 90% 80% 80% 90%
کارنامه رتبه 19 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 80% 60% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 20 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 21 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 80% 30% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 22 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 90% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 23 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 90% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 26 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 100% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 27 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 90% 90% 20% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 28 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 20% 80% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 29 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 60% 10% 80% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 30 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 60% 90% 40% 90% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 31 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 90% 30% 90% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 32 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 90% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 33 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 90% 90% 10% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 36 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 100% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 37 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 80% 10% 80% 90% 100% 70%
کارنامه رتبه 38 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 80% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 39 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 40% 80% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 41 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 80% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 42 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 43 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 30% 80% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 45 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 100% 70% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 46 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 47 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 49 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 70% 90% 10% 80% 90% 100% 70%
کارنامه رتبه 51 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 40% 30% 70% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 53 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 60% 20% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 54 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 60% 80% 10% 90% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 55 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 60% 10% 70% 80% 80% 90%
کارنامه رتبه 56 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 50% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 57 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 90% 10% 70% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 59 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 60% 40% 10% 70% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 60 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 80% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 61 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 90% 80% 10% 90% 70% 90% 90%
کارنامه رتبه 62 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 70% 40% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 64 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 90% 90% 10% 90% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 65 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 100% 10% 90% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 66 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 80% 80% 10% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 68 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 80% 10% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 69 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 80% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 70 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 71 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 20% 80% 90% 60% 70%
کارنامه رتبه 72 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 90% 70% 80%
کارنامه رتبه 73 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 20% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 74 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 90% 70% 100% 80%
کارنامه رتبه 76 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 60% 90% 60% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 76 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 80% 40% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 79 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 80 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 90% 70% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 81 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 70% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 82 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 30% 80% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 83 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 100% 10% 90% 80% 70% 90%
کارنامه رتبه 84 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 80% 60% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 85 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 100% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 86 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 100% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 92 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 100% 10% 70% 90% 80% 60%
کارنامه رتبه 93 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 80% 90% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 95 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 40% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 98 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 70% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 99 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 90% 80% 10% 90% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 100 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 102 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 104 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 50% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 105 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 90% 90% 10% 70% 90% 70% 40%
کارنامه رتبه 106 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 90% 70% 60%
کارنامه رتبه 108 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 70% 70% 20% 70% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 110 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 20% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 111 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 70% 90% 10% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 112 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 90% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 113 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 50% 90% 20% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 114 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 116 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 90% 70% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 118 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 119 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 80% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 120 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 123 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 90% 90% 50%
کارنامه رتبه 124 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 125 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 126 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 60% 40% 90% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 127 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 90% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 128 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 80% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 129 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 70% 90% 100% 10% 80% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 130 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 90% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 130 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 133 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 60% 80% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 135 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 60% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 135 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 137 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 60% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 138 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 90% 20% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 139 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 141 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 70% 10% 70% 70% 80% 90%
کارنامه رتبه 142 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 70% 80% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 143 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 90% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 144 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 50% 10% 30% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 145 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 80% 40% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 147 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 80% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 147 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 100% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 149 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 40% 10% 60% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 150 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 90% 100% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 152 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 153 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 90% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 154 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 155 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 156 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 40% 40% 10% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 158 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 40% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 159 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 90% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 160 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 60% 70% 10% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 163 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 100% 40% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 165 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 80% 10% 80% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 165 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 80% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 167 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 70% 20% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 169 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 170 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 172 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 80% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 173 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 90% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 174 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 80% 80% 50% 80%
کارنامه رتبه 175 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 176 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 177 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 80% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 177 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 90% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 179 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 70% 60% 10% 90% 80% 100% 60%
کارنامه رتبه 180 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 181 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 182 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 183 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 184 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 186 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 90% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 187 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 90% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 187 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 189 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 80% 80% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 190 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 191 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 90% 10% 90% 70% 60% 80%
کارنامه رتبه 192 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 194 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 70% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 196 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 60% 90% 80% 60%
کارنامه رتبه 197 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 198 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 60% 90% 80% 60%
کارنامه رتبه 199 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 90% 10% 80% 70% 60% 80%
کارنامه رتبه 200 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 30% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 201 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 203 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 204 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 90% 90% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 206 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 207 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 60% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 208 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 209 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 210 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 50% 10% 90% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 211 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 40% 10% 60% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 212 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 80% 90% 10% 90% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 214 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 214 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 80% 10% 90% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 216 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 60% 70% 10% 90% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 218 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 219 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 222 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 60% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 223 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 60% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 224 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 225 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 40% 10% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 226 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 80% 80% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 227 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 60% 90% 10% 90% 60% 70% 90%
کارنامه رتبه 228 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 80% 10% 40% 90% 70% 60%
کارنامه رتبه 229 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 229 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 60% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 231 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 80% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 232 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 60% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 233 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 90% 30% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 234 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 50% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 235 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 237 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 90% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 238 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 100% 30% 90% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 239 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 243 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 90% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 245 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 60% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 247 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 40% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 248 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 249 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 30% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 251 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 253 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 253 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 70% -10% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 255 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 70% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 256 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 257 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 90% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 259 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 80% 10% 90% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 261 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 261 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 263 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 263 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 50% 70% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 265 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 266 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 270 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 270 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 272 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 273 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 60% 90% 70% 60%
کارنامه رتبه 275 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 276 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 70% 70% 10% 60% 90% 90% 50%
کارنامه رتبه 278 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 279 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 60% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 279 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 30% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 281 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 40% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 281 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 283 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 90% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 283 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 90% 20% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 286 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 70% 60% 30% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 288 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 90% 70% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 288 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 70% 20% 90% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 290 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 291 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 100% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 292 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 60% 100% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 292 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 294 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 80% 70% 20% 80% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 295 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 100% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 298 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 70% 40% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 300 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 30% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 301 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 60% 60% 20% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 302 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 304 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 100% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 305 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 50% 80% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 306 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 100% 80% 80% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 306 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 309 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 60% 100% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 310 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 90% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 313 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 314 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 90% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 314 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 60% 30% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 316 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 319 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 60% 20% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 320 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 70% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 321 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 80% 10% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 322 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 70% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 323 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 324 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 325 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 50% 40% 10% 70% 90% 70% 40%
کارنامه رتبه 327 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 50% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 329 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 80% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 330 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 332 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 90% 80% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 332 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 334 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 335 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 335 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 60% 80% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 337 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 339 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 340 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 80% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 341 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 80% 60% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 342 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 90% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 342 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 346 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 60% 70% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 346 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 90% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 348 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 90% 100% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 353 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 50% 90% 60% 50%
کارنامه رتبه 354 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 20% 10% 50% 90% 80% 50%
کارنامه رتبه 357 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 358 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 30% 70% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 359 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 60% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 360 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 50% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 361 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 70% 80% 70% 10% 40% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 362 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 364 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 40% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 364 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 30% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 366 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 50% 50% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 366 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 368 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 30% 60% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 369 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 372 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 90% 10% 70% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 374 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 60% 10% 50% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 374 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 376 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 80% 10% 80% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 377 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 80% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 379 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 379 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 90% 50% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 381 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 382 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 70% 70% 90% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 382 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 80% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 385 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 385 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 387 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 60% 70% 10% 80% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 388 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 390 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 90% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 391 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 70% 100% 10% 60% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 391 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 70% 50% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 394 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 50% 100% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 398 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 20% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 399 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 90% 70% 90% 10% 50% 90% 70% 60%
کارنامه رتبه 400 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 402 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 402 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 402 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 404 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 90% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 406 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 406 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 406 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 80% 10% 50% 80% 40% 80%
کارنامه رتبه 410 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 411 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 60% 100% 10% 70% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 50% 60% 10% 80% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 417 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 418 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 50% 80% 10% 60% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 420 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 421 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 421 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 60% 70% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 423 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 90% 20% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 424 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 40% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 426 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 60% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 426 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 426 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 60% 20% 90% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 431 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 30% 10% 50% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 431 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 60% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 433 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 435 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 435 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 60% 70% 50% 80%
کارنامه رتبه 439 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 441 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 441 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 70% 80% 50% 10% 90% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 443 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 40% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 444 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 70% 10% 70% 90% 40% 50%
کارنامه رتبه 445 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 90% 10% 50% 70% 60% 80%
کارنامه رتبه 446 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 100% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 446 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 448 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 100% 10% 80% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 449 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 90% 60% 30% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 449 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 90% 30% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 451 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 40% 10% 40% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 452 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 70% 60% 10% 80% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 453 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 455 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 50% 70% 10% 60% 80% 30% 70%
کارنامه رتبه 458 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 462 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 20% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 462 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 464 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 60% 70% 20% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 464 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 60% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 466 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 50% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 467 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 50% 60% 50% 10% 40% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 468 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 471 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 472 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 473 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 30% 80% 10% 80% 80% 90% 50%
کارنامه رتبه 473 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 80% 40% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 476 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 70% 10% 90% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 476 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 50% 50% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 478 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 480 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 40% 50% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 481 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 90% 100% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 482 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 482 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 50% 90% 80% 50%
کارنامه رتبه 484 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 486 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 486 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 488 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 80% 50% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 489 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 90% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 489 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 90% 20% 60% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 491 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 30% 80% 40% 70%
کارنامه رتبه 491 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 50% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 493 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 494 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 496 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 80% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 496 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 60% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 498 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 500 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 60% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 500 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 100% 10% 30% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 506 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 506 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 60% 40% 70% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 509 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 70% 60% 10% 90% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 514 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 516 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 518 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 50% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 520 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 522 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 70% 50% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 524 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 50% 30% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 525 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 60% 50% 10% 40% 80% 60% 80%
کارنامه رتبه 526 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 50% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 528 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 529 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 529 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 531 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 100% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 534 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 535 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 40% 80% 50% 80%
کارنامه رتبه 537 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 70% 80% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 539 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 40% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 541 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 542 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 50% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 542 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 544 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 70% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 545 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 50% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 546 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 70% 60% 90% 70%
کارنامه رتبه 547 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 548 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 548 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 60% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 551 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 60% 50% 60% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 551 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 551 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 80% 20% 70% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 553 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 90% 100% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 554 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 60% 70% 10% 50% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 555 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 556 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 50% 10% 70% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 558 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 559 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 560 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 561 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 50% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 564 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 50% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 565 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 60% 100% 10% 60% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 569 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 70% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 569 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 30% 10% 90% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 571 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 60% 70% 80% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 571 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 50% 50% 50% 70% 60% 40% 60%
کارنامه رتبه 573 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 576 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 90% 80% 10% 60% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 577 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 70% 30% 80% 50% 80% 50%
کارنامه رتبه 578 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 578 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 50% 100% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 580 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 30% 30% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 580 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 80% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 583 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 584 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 584 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 80% 60% 80% 10% 60% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 587 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 50% 60% 60% 10% 50% 80% 60% 80%
کارنامه رتبه 588 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 50% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 590 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 90% 70% 10% 80% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 590 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 593 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 596 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 70% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 599 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 601 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 604 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 605 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 100% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 608 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 60% 60% 50% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 610 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 610 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 60% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 610 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 613 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 50% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 614 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 60% 80% 10% 60% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 615 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 40% 60% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 617 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 60% 40% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 618 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 100% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 618 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 620 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 80% 10% 30% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 622 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 60% 70% 10% 50% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 627 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 60% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 627 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 627 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 630 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 70% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 630 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 60% 60% 60% 80%
کارنامه رتبه 633 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 50% 50% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 633 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 60% 30% 10% 80% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 633 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 30% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 635 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 50% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 636 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 40% 10% 40% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 639 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 50% 80% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 639 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 90% 80% 10% 80% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 639 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 639 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 70% 80% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 643 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 643 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 80% 10% 70% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 645 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 40% 10% 60% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 646 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 70% 10% 50% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 646 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 90% 30% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 652 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 80% 20% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 652 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 652 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 90% 50% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 655 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 100% 50% 90% 10% 50% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 656 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 70% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 656 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 70% 20% 80% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 658 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 60% 50% 30% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 658 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 80% 80% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 661 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 663 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 70% 70% 60% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 663 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 663 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 665 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 666 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 70% 70% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 669 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 40% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 671 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 50% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 671 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 100% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 673 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 60% 90% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 675 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 677 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 681 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 683 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 80% 70% 10% 50% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 683 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 685 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 70% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 685 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 688 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 60% 80% 70% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 690 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 60% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 692 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 20% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 692 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 100% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 694 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 20% 80% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 696 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 40% 60% 50% 70% 60%
کارنامه رتبه 700 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 702 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 70% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 703 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 70% 60% 10% 80% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 704 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 706 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 90% 20% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 706 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 100% 80% 50% 10% 50% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 70% 70% 10% 80% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 90% 20% 60% 70% 80% 40%
کارنامه رتبه 710 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 711 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 80% 70% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 714 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 30% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 714 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 50% 60% 70% 80%
کارنامه رتبه 714 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 100% 80% 70% 30% 50% 80% 50% 40%
کارنامه رتبه 718 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 90% 60% 10% 50% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 718 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 720 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 100% 10% 70% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 721 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 60% 50% 20% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 723 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 40% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 723 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 60% 10% 70% 80% 80% 40%
کارنامه رتبه 726 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 729 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 70% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 731 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 733 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 733 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 70% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 735 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 60% 20% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 735 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 50% 70% 80% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 738 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 60% 70% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 738 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 50% 70% 10% 70% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 738 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 100% 10% 30% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 738 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 742 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 50% 100% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 742 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 742 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 60% 60% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 745 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 60% 10% 80% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 745 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 60% 80% 90% 10% 60% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 747 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 60% 80% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 747 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 20% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 749 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 80% 70% 70% 10% 60% 70% 100% 60%
کارنامه رتبه 751 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 60% 80% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 753 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 753 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 90% 30% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 756 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 70% 10% 50% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 756 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 60% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 756 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 60% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 759 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 759 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 60% 90% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 761 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 762 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 765 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 60% 70% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 766 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 90% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 767 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 80% 60% 50% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 768 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 771 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 771 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 40% 60% 70% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 773 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 50% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 776 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 80% 60% 80% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 776 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 40% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 778 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 80% 70% 50% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 782 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 782 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 80% 40% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 782 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 70% 10% 70% 80% 40% 40%
کارنامه رتبه 786 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 80% 90% 10% 60% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 790 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 794 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 794 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 797 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 798 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 80% 60% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 799 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 70% 70% 60% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 800 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 801 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 60% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 804 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 60% 50% 70% 30% 70% 60% 90% 60%
کارنامه رتبه 804 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 30% 10% 80% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 804 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 90% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 804 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 50% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 810 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 810 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 810 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 70% 30% 40% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 814 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 816 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 819 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 820 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 40% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 824 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 60% 60% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 824 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 824 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 80% 60% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 824 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 828 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 60% 60% 50% 80%
کارنامه رتبه 832 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 834 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 50% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 834 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 40% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 836 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 60% 90% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 837 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 70% 70% 30% 70% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 840 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 70% 80% 80% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 840 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 70% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 842 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 50% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 843 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 846 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 846 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 848 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 80% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 851 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 100% 70% 60% 10% 60% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 851 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 50% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 853 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 80% 80% 20% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 854 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 40% 50% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 856 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 857 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 60% 80% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 857 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 60% 60% 60% 10% 30% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 859 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 40% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 860 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 20% 10% 60% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 862 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 80% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 863 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 60% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 864 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 50% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 867 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 80% 10% 30% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 869 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 80% 70% 10% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 871 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 70% 50% 70% 70%
کارنامه رتبه 872 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 60% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 873 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 40% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 874 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 877 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 60% 70% 50% 20% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 877 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 880 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 70% 10% 60% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 881 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 90% 10% 60% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 881 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 100% 70% 10% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 884 تجربی منطقه 2 سال 97 40% 80% 60% 30% 10% 30% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 884 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 80% 10% 70% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 886 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 50% 30% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 890 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 90% 40% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 890 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 70% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 890 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 894 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 894 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 80% 80% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 896 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 898 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 60% 10% 70% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 899 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 899 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 80% 80% 10% 60% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 902 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 80% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 903 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 60% 60% 20% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 905 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 905 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 908 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 40% 60% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 911 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 80% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 912 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 60% 80% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 913 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 913 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 918 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 918 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 918 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 80% 50% 10% 30% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 920 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 80% 30% 10% 50% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 920 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 923 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 40% 60% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 925 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 60% 90% 10% 30% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 925 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 50% 70% 40% 70%
کارنامه رتبه 927 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 80% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 927 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 10% 10% 80% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 929 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 70% 50% 10% 80% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 932 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 50% 70% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 932 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 60% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 934 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 80% 90% 10% 70% 70% 80% 40%
کارنامه رتبه 934 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 60% 70% 40% 60% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 936 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 100% 70% 100% 10% 80% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 938 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 938 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 940 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 940 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 50% 10% 80% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 943 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 80% 60% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 943 تجربی منطقه 2 سال 97 30% 90% 40% 90% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 947 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 100% 60% 50% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 947 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 50% 90% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 949 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 70% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 950 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 90% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 952 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 953 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 80% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 953 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 955 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 60% 90% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 955 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 60% 70% 30% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 957 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 90% 70% 70% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 962 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 70% 70% 60% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 962 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 70% 90% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 964 تجربی منطقه 2 سال 97 50% 50% 90% 80% 50% 50% 80% 10% 70%
کارنامه رتبه 965 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 70% 70% 80% 10% 30% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 966 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 970 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 80% 70% 90% 30% 60% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 973 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 60% 50% 10% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 973 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 50% 70% 60% 10% 10% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 976 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 976 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 976 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 70% 50% 90% 10% 80% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 978 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 70% 20% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 979 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 20% 60% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 980 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 981 تجربی منطقه 2 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 981 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 40% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 983 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 983 تجربی منطقه 2 سال 97 90% 90% 80% 40% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 985 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 989 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 991 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 996 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 50% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 999 تجربی منطقه 2 سال 97 60% 90% 80% 50% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 999 تجربی منطقه 2 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 80% 60% 80% 60%

 

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 97 (سهمیه منطفه 3)

 

رتبه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
کارنامه رتبه 2 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 100% 80% 70% 30% 90% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 3 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 90% 50% 90% 90% 80% 90%
کارنامه رتبه 4 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 90% 80% 10% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 5 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 90% 90% 10% 70% 90% 80% 90%
کارنامه رتبه 6 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 70% 40% 80% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 6 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 90% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 10 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 80% 90% 10% 80% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 11 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 80% 70% 20% 90% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 12 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 70% 10% 80% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 14 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 90% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 15 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 80% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 16 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 90% 60% 10% 80% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 17 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 100% 90% 70% 40% 70% 70% 90% 90%
کارنامه رتبه 18 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 50% 90% 10% 90% 90% 90% 70%
کارنامه رتبه 19 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 80% 40% 10% 80% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 20 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 21 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 20% 10% 90% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 22 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 23 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 80% 70% 10% 80% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 24 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 100% 70% 70% 30% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 25 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 60% 10% 70% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 28 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 90% 80% 10% 60% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 30 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 90% 80% 60%
کارنامه رتبه 31 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 50% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 33 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 70% 70% 60% 90% 70% 50%
کارنامه رتبه 34 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 100% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 35 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 36 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 60% 30% 70% 80% 100% 70%
کارنامه رتبه 37 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 39 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 40 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 45 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 90% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 46 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 70% 70% 10% 70% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 49 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 80% 80% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 50 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 80% 70% 40% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 51 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 70% 70% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 52 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 53 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 100% 80% 90% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 54 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 70% 90% 10% 60% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 55 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 70% 80% 60% 80%
کارنامه رتبه 57 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 60% 70% 90% 60% 60% 40%
کارنامه رتبه 58 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 100% 70% 50% 10% 80% 80% 100% 60%
کارنامه رتبه 59 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 60 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 61 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 70% 40% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 61 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 60% 90% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 64 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 50% 50% 60% 90% 80% 70%
کارنامه رتبه 64 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 66 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 67 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 60% 90% 70% 50%
کارنامه رتبه 68 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 40% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 69 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 72 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 50% 30% 70% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 73 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 100% 80% 60% 10% 80% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 73 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 80% 40% 80% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 76 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 77 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 50% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 78 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 79 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 90% 80% 50% 80%
کارنامه رتبه 81 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 90% 80% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 82 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 80% 40% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 82 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 70% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 86 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 70% 60% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 89 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 60% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 90 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 91 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 50% 90% 60% 70%
کارنامه رتبه 93 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 90% 20% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 94 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 60% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 96 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 97 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 70% 40% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 98 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 80% 70% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 101 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 60% 70% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 101 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 103 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 70% 90% 70% 50%
کارنامه رتبه 104 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 100% 70% 80% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 106 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 60% 60% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 107 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 60% 70% 20% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 110 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 70% 30% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 111 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 90% 30% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 112 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 50% 10% 50% 80% 60% 80%
کارنامه رتبه 113 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 80% 50% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 114 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 80% 90% 40% 60% 90% 50% 50%
کارنامه رتبه 117 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 80% 30% 10% 100% 60% 80% 80%
کارنامه رتبه 120 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 60% 80% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 126 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 90% 20% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 127 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 90% 70% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 129 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 130 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 60% 100% 10% 50% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 131 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 60% 60% 10% 90% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 132 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 80% 10% 80% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 134 تجربی منطقه 3 سال 97 100% 90% 80% 80% 30% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 135 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 136 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 50% 50% 60% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 137 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 138 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 139 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 60% 40% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 141 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 40% 10% 80% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 141 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 100% 70% 60% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 144 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 50% 70% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 145 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 70% 30% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 146 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 60% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 148 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 30% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 150 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 151 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 90% 80% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 152 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 60% 80% 40% 80%
کارنامه رتبه 152 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 80% 50% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 156 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 159 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 40% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 160 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 161 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 161 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 90% 20% 60% 90% 50% 60%
کارنامه رتبه 163 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 80% 30% 70% 80% 90% 30%
کارنامه رتبه 163 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 90% 80% 30% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 165 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 70% 20% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 166 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 167 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 70% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 168 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 70% 40% 10% 80% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 170 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 70% 10% 80% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 170 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 80% 70% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 173 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 10% 10% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 174 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 50% 20% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 174 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 50% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 176 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 80% 10% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 177 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 90% 10% 80% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 180 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 50% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 180 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 70% 60% 20% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 182 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 70% 40% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 183 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 184 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 50% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 185 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 60% 80% 20% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 186 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 40% 10% 70% 70% 90% 70%
کارنامه رتبه 188 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 80% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 189 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 30% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 190 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 60% 80% 80%
کارنامه رتبه 191 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 193 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 50% 40% 50% 60% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 195 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 196 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 197 تجربی منطقه 3 سال 97 100% 100% 70% 60% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 198 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 30% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 198 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 60% 70% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 200 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 70% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 200 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 50% 70% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 205 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 20% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 208 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 70% 20% 50% 80% 40% 70%
کارنامه رتبه 209 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 20% 10% 50% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 209 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 70% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 211 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 60% 60% 70% 10% 50% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 212 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 60% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 213 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 80% 90% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 214 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 60% 70% 70% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 215 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 40% 10% 80% 60% 90% 70%
کارنامه رتبه 220 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 60% 50% 10% 50% 70% 70% 90%
کارنامه رتبه 222 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 30% 40% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 224 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 224 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 40% 70% 10% 80% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 226 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 70% 20% 50% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 227 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 40% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 228 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 80% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 229 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 20% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 230 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 80% 30% 60% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 232 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 40% 10% 80% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 233 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 100% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 234 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 30% 30% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 235 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 237 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 238 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 90% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 239 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 80% 40% 10% 70% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 241 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 70% 90% 60% 40%
کارنامه رتبه 242 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 70% 10% 60% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 244 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 70% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 245 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 60% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 246 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 247 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 30% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 249 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 50% 30% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 251 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 70% 60% 10% 50% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 251 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 60% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 253 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 40% 30% 60% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 253 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 40% 10% 60% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 256 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 50% 60% 30% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 257 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 70% 20% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 257 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 60% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 259 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 40% 70% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 260 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 50% 60% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 261 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 262 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 60% 60% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 262 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 50% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 268 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 60% 40% 10% 30% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 269 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 273 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 273 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 40% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 276 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 80% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 276 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 50% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 278 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 90% 80% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 280 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 70% 10% 60% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 283 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 60% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 283 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 60% 60% 10% 70% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 285 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 90% 90% 10% 80% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 288 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 30% 10% 50% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 288 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 40% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 290 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 40% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 291 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 60% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 298 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 60% 10% 80% 40% 90% 60%
کارنامه رتبه 299 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 303 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 30% 10% 50% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 304 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 308 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 70% 10% 40% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 310 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 80% 80% 20% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 311 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 50% 10% 50% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 314 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 70% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 317 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 80% 70% 10% 60% 60% 50% 70%
کارنامه رتبه 317 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 50% 30% 10% 60% 70% 40% 80%
کارنامه رتبه 319 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 80% 40% 10% 50% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 320 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 80% 50% 10% 40% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 321 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 40% 10% 70% 90% 50% 40%
کارنامه رتبه 321 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 40% 70% 60% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 323 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 80% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 324 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 327 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 80% 60% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 329 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 40% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 329 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 30% 10% 40% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 331 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 70% 10% 40% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 333 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 40% 20% 40% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 335 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 60% 50% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 340 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 341 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 80% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 50% 50% 40% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 347 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 40% 60% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 350 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 30% 10% 50% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 351 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 50% 60% 80% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 355 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 30% 40% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 356 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 40% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 357 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 80% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 359 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 362 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 363 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 363 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 50% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 365 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 60% 10% 50% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 366 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 30% 10% 50% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 367 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 40% 10% 60% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 369 تجربی منطقه 3 سال 97 30% 80% 60% 90% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 371 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 80% 30% 70% 40% 60% 30% 50%
کارنامه رتبه 373 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 60% 60% 10% 60% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 375 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 80% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 377 تجربی منطقه 3 سال 97 30% 50% 50% 40% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 378 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 50% 70% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 379 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 80% 50% 40% 70% 40% 90% 40%
کارنامه رتبه 380 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 30% 10% 50% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 381 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 80% 50% 40% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 385 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 30% 70% 40% 10% 60% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 391 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 40% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 394 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 50% 10% 80% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 396 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 397 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 50% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 401 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 404 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 90% 90% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 405 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 80% 70% 70% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 406 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 40% 10% 40% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 407 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 408 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 30% 20% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 410 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 70% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 411 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 80% 90% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 412 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 40% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 414 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 70% 70% 10% 50% 60% 50% 70%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 50% 70% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 416 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 30% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 418 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 420 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 60% 10% 30% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 422 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 30% 10% 60% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 423 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 40%
کارنامه رتبه 424 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 30% 80% 20% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 426 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 427 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 40% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 429 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 80% 10% 50% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 429 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 70% 50% 20% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 432 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 60% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 434 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 80% 10% 50% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 434 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 90% 20% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 437 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 60% 70% 10% 60% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 439 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 30% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 440 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 441 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 70% 60% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 444 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 80% 40% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 445 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 70% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 446 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 60% 50% 70% 10% 60% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 447 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 80% 30% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 448 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 50% 70% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 450 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 50% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 452 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 70% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 454 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 50% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 454 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 50% 20% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 456 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 90% 30% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 457 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 60% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 459 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 459 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 60% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 462 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 70% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 463 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 30% 70% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 464 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 30% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 466 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 467 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 468 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 60% 70% 50% 10% 40% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 468 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 50% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 473 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 474 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 476 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 476 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 10% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 479 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 70% 70% 70% 10% 80% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 479 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 481 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 80% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 481 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 483 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 90% 50% 10% 40% 70% 40% 70%
کارنامه رتبه 484 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 488 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 489 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 30% 20% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 489 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 492 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 70% 50% 10% 80% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 494 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 50% 30% 60% 60% 60% 40%
کارنامه رتبه 496 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 20% 80% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 499 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 40% 70% 30% 60%
کارنامه رتبه 501 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 502 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 50% 20% 50% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 503 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 40% 10% 60% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 504 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 506 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 20% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 508 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 511 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 70% 60% 10% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 512 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 514 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 90% 50% 10% 60% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 514 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 514 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 70% 40% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 516 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 516 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 522 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 100% 50% 30% 60% 30% 60%
کارنامه رتبه 522 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 80% 40% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 525 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 80% 10% 80% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 527 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 529 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 50% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 529 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 50% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 531 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 40% 50% 10% 30% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 534 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 534 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 40% 80% 50% 40%
کارنامه رتبه 534 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 70% 40% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 537 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 60% 10% 30% 70% 40% 80%
کارنامه رتبه 538 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 60% 10% 70% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 539 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 60% 40% 10% 70% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 540 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 60% 50% 80% 10% 50% 60% 90% 70%
کارنامه رتبه 541 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 541 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 60% 10% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 543 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 30% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 544 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 50% 50% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 548 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 10% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 549 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 50% 40% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 551 تجربی منطقه 3 سال 97 30% 80% 40% 40% 10% 80% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 552 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 60% 20% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 554 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 80% 10% 40% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 554 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 60% 70% 50% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 556 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 60% 20% 50% 70% 60% 50% 50% 60%
کارنامه رتبه 559 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 80% 60% 10% 50% 70% 20% 60%
کارنامه رتبه 560 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 40% 20% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 562 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 40% 80% 70% 40%
کارنامه رتبه 562 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 50% 10% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 564 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 60% 50% 10% 80% 50% 90% 50%
کارنامه رتبه 565 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 60% 50% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 565 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 80% 90% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 567 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 30% 30% 50% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 569 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 70% 60% 50% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 569 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 50% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 569 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 10% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 569 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 573 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 60% 10% 30% 90% 50% 50%
کارنامه رتبه 578 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 30% 40% 10% 60% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 580 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 582 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 90% 20% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 582 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 585 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 50% 60% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 585 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 80% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 585 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 589 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 40% 40% 50% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 589 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 80% 70% 10% 50% 50% 60% 70%
کارنامه رتبه 591 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 50% 10% 50% 70% 40% 70%
کارنامه رتبه 591 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 30% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 594 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 50% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 596 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 50% 10% 50% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 598 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 60% 40% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 598 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 80% 30% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 602 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 30% 50% 50% 70% 30% 50%
کارنامه رتبه 605 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 80% 70% 10% 40% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 606 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 50% 50% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 613 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 90% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 615 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 60% 30% 20% 60% 60% 40% 70%
کارنامه رتبه 615 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 30% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 619 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 50% 80% 50% 40%
کارنامه رتبه 619 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 60% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 623 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 30% 10% 40% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 624 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 100% 70% 80% 10% 60% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 625 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 50% 30% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 625 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 40% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 630 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 60% 90% 10% 60% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 630 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 50% 10% 40% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 630 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 633 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 50% 70% 40% 10% 60% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 634 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 50% 30% 10% 50% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 636 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 80% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 636 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 50% 60% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 638 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 40% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 642 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 50% 20% 70% 70% 50% 40%
کارنامه رتبه 645 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 60% 70% 60% 10% 50% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 645 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 60% 10% 40% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 649 تجربی منطقه 3 سال 97 30% 80% 60% 30% 10% 30% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 650 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 652 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 30% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 657 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 50% 20% 60% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 660 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 70% 10% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 660 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 660 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 80% 30% 10% 60% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 660 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 80% 10% 30% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 666 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 20% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 666 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 668 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 50% 30% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 671 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 50% 10% 40% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 673 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 30% 10% 80% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 673 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 70% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 675 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 80% 10% 70% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 678 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 80% 50% 10% 60% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 680 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 30% 10% 40% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 682 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 683 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 684 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 60% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 684 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 70% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 686 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 30% 10% 40% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 687 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 70% 60% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 691 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 40% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 691 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 90% 70% 60% 10% 60% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 691 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 30% 10% 50% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 693 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 30% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 694 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 60% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 697 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 100% 10% 30% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 699 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 30% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 700 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 40% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 701 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 70% 20% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 705 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 50% 60% 10% 60% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 706 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 60% 70% 40% 10% 50% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 706 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 50% 50% 10% 90% 50% 60% 60%
کارنامه رتبه 708 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 20% 20% 30% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 711 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 70% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 712 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 20% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 713 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 50% 10% 50% 80% 30% 50%
کارنامه رتبه 720 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 70% 30% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 723 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 50% 100% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 723 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 60% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 723 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 723 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 60% 40% 10% 30% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 727 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 90% 10% 60% 70% 40% 50%
کارنامه رتبه 727 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 40% 10% 50% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 727 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 100% 60% 30% 10% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 729 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 50% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 731 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 30% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 731 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 70% 60% 70% 40%
کارنامه رتبه 731 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 60% 80% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 733 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 60% 40% 10% 60% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 733 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 60% 70% 40% 10% 60% 70% 40% 50%
کارنامه رتبه 735 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 50% 60% 10% 30% 80% 40% 60%
کارنامه رتبه 736 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 737 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 20% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 738 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 60% 90% 10% 60% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 740 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 40% 60% 10% 50% 80% 50% 40%
کارنامه رتبه 742 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 60% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 745 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 30% 60% 10% 60% 40% 60% 40% 50%
کارنامه رتبه 746 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 30% 50% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 748 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 50% 20% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 751 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 40% 30% 50% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 754 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 60% 10% 50% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 754 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 60% 30% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 754 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 30% 10% 60% 60% 60% 70%
کارنامه رتبه 757 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 50% 40% 60% 60% 40% 60%
کارنامه رتبه 759 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 50% 10% 30% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 761 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 60% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 761 تجربی منطقه 3 سال 97 30% 90% 50% 80% 10% 60% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 765 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 70% 60% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 765 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 40% 30% 50% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 769 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 50% 10% 40% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 769 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 60% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 769 تجربی منطقه 3 سال 97 30% 30% 80% 60% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 769 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 50% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 772 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 60% 10% 60% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 772 تجربی منطقه 3 سال 97 90% 100% 60% 50% 10% 30% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 50% 60% 40% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 775 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 778 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 80% 80% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 779 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 70% 10% 70% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 779 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 50% 10% 70% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 783 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 50% 10% 30% 80% 40% 40%
کارنامه رتبه 785 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 20% 10% 60% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 786 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 90% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 786 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 30% 10% 70% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 789 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 50% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 791 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 90% 40% 10% 50% 70% 40% 50%
کارنامه رتبه 794 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 60% 20% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 794 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 70% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 794 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 60% 50% 10% 80% 40% 100% 40%
کارنامه رتبه 794 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 50% 70% 50% 40%
کارنامه رتبه 798 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 70% 70% 30% 50%
کارنامه رتبه 798 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 50% 10% 30% 80% 20% 60%
کارنامه رتبه 798 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 60% 100% 10% 60% 70% 30% 60%
کارنامه رتبه 801 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 70% 80% 70% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 803 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 60% 10% 60% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 803 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 30% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 803 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 60% 10% 60% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 806 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 100% 80% 40% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 806 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 70% 60% 40% 10% 50% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 809 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 60% 30% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 813 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 50% 60% 50% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 813 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 818 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 30% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 818 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 40% 70% 10% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 822 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 60% 50% 60% 10% 80% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 824 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 60% 10% 30% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 825 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 50% 80% 10% 80% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 829 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 50% 30% 10% 70% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 829 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 832 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 60% 70% 30% 50%
کارنامه رتبه 834 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 60% 20% 10% 40% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 834 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 80% 80% 10% 60% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 834 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 30% 20% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 836 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 10% 10% 50% 80% 60% 40%
کارنامه رتبه 838 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 30% 50% 50% 60% 30% 40%
کارنامه رتبه 838 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 60% 40% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 843 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 70% 10% 50% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 843 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 90% 50% 40% 50% 40% 40%
کارنامه رتبه 843 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 80% 70% 50% 10% 40% 70% 20% 70%
کارنامه رتبه 847 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 80% 10% 60% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 849 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 852 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 70% 30% 10% 50% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 855 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 40% 10% 60% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 855 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 60% 20% 10% 70% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 855 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 60% 60% 10% 50% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 855 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 40% 70% 10% 50% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 860 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 50% 10% 40% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 860 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 60% 50% 10% 50% 70% 90% 50%
کارنامه رتبه 862 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 50% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 864 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 50% 80% 30% 40%
کارنامه رتبه 866 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 50% 20% 50% 60% 80% 50%
کارنامه رتبه 866 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 40% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 869 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 50% 30% 10% 70% 70% 30% 50%
کارنامه رتبه 871 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 50% 70% 60% 20% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 872 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 60% 80% 30% 10% 30% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 874 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 50% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 875 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 50% 60% 10% 50% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 877 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 70% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 877 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 70% 30% 10% 50% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 879 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 879 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 70% 60% 10% 50% 70% 40% 50%
کارنامه رتبه 882 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 70% 40% 10% 70% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 882 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 60% 20% 10% 60% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 885 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 10% 20% 70% 60% 70% 40%
کارنامه رتبه 889 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 30% 10% 40% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 893 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 100% 10% 60% 70% 60% 30%
کارنامه رتبه 895 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 100% 60% 70% 10% 60% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 897 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 70% 50% 70% 60%
کارنامه رتبه 897 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 30% 10% 70% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 899 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 70% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 901 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 60% 80% 30% 10% 40% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 903 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 100% 80% 10% 10% 30% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 903 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 60% 60% 50% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 905 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 50% 40% 10% 50% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 906 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 60% 10% 70% 60% 40% 60%
کارنامه رتبه 907 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 50% 60% 30% 10% 60% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 909 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 50% 30% 10% 60% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 910 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 40% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 911 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 90% 40% 60% 10% 50% 70% 40% 70%
کارنامه رتبه 911 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 40% 70% 40% 50%
کارنامه رتبه 913 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 70% 70% 50% 10% 70% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 914 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 50% 40% 10% 80% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 914 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 40% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 917 تجربی منطقه 3 سال 97 80% 90% 70% 30% 10% 60% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 917 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 60% 70% 60% 40%
کارنامه رتبه 920 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 60% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 920 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 40% 80% 50% 10% 60% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 924 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 50% 10% 40% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 925 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 60% 60% 10% 50% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 926 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 80% 30% 10% 50% 70% 40% 60%
کارنامه رتبه 928 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 90% 10% 50% 70% 50% 40%
کارنامه رتبه 930 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 50% 70% 10% 60% 60% 40% 70%
کارنامه رتبه 930 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 60% 20% 10% 50% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 933 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 80% 50% 10% 70% 50% 60% 50%
کارنامه رتبه 934 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 50% 30% 40% 50% 60% 70% 50%
کارنامه رتبه 936 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 40% 10% 70% 60% 60% 50%
کارنامه رتبه 940 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 50% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 940 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 60% 60% 10% 40% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 940 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 70% 20% 70% 60% 50% 50%
کارنامه رتبه 940 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 40% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 944 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 60% 30% 10% 70% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 944 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 50% 20% 60% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 948 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 10% 10% 40% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 950 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 60% 60% 10% 40% 80% 50% 40%
کارنامه رتبه 951 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 60% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 952 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 40% 10% 60% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 953 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 70% 50% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 954 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 60% 70% 30% 10% 50% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 958 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 80% 10% 70% 70% 70% 30%
کارنامه رتبه 958 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 50% 60% 40% 70%
کارنامه رتبه 958 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 30% 20% 60% 80% 50% 40%
کارنامه رتبه 960 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 80% 60% 40% 10% 30% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 962 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 80% 60% 10% 30% 80% 20% 50%
کارنامه رتبه 964 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 60% 20% 10% 30% 80% 40% 50%
کارنامه رتبه 968 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 30% 10% 60% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 968 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 40% 80% 30% 60%
کارنامه رتبه 971 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 70% 50% 40% 10% 50% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 971 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 50% 10% 50% 70% 60% 50%
کارنامه رتبه 973 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 50% 10% 60% 60% 70% 40%
کارنامه رتبه 975 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 70% 70% 60% 10% 60% 60% 50% 70%
کارنامه رتبه 981 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 80% 80% 30% 10% 50% 60% 50% 60%
کارنامه رتبه 984 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 80% 60% 10% 60% 70% 50% 40%
کارنامه رتبه 986 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 50% 60% 90% 20% 10% 80% 50% 50%
کارنامه رتبه 988 تجربی منطقه 3 سال 97 60% 80% 70% 40% 10% 70% 70% 70% 40%
کارنامه رتبه 989 تجربی منطقه 3 سال 97 50% 90% 70% 40% 10% 50% 70% 50% 60%
کارنامه رتبه 992 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 60% 60% 20% 10% 60% 80% 30% 50%
کارنامه رتبه 995 تجربی منطقه 3 سال 97 70% 70% 50% 80% 10% 60% 70% 50% 40%
کارنامه رتبه 996 تجربی منطقه 3 سال 97 40% 80% 60% 40% 10% 60% 70% 50% 60%

 

 

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 97 (سهمیه 5 درصدی ایثارگران)

 

رتبه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
کارنامه رتبه 1 تجربی ایثارگر( 5درصد ظرفیت) سال 97 100% 100% 70% 100% 80% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 2 تجربی ایثارگر( 5درصد ظرفیت) سال 97 80% 90% 70% 70% 20% 90% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 3 تجربی ایثارگر( 5درصد ظرفیت) سال 97 90% 90% 70% 70% 10% 80% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 4 تجربی ایثارگر( 5درصد ظرفیت) سال 97 80% 80% 70% 80% 10% 90% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 5 تجربی ایثار�