برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1400 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد شیمی بر روی لینک آبی شده دقیق ترین تخمین رتبه ارشد شیمی کلیک کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1402 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
43شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه تهران
79شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه تهران
861شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه اصفهان
946شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز- محل تحصیل پردیس شهر صدرا
1134شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1215شیمی فیزیکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1598شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
2652آموزش شیمیروزانه - دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران
3445شیمی فیزیکنوبت دوم - دانشگاه کاشان
3553شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
33شیمی الیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
36شیمی الیروزانه - دانشگاه تهران
84شیمی الیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
116شیمی پلیمرنوبت دوم - دانشگاه تهران
130شیمی الیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
130شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
289شیمی داروییروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
338شیمی الیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
353شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
543فیتوشیمیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
798شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
1617شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2194شیمی الیروزانه - دانشگاه قم
2198فیتوشیمیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
2416شیمی الینوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2416شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
2961شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
3073شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3136شیمی داروییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
69شیمی معدنیروزانه - دانشگاه اصفهان
81شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه تهران
330شیمی معدنیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
469شیمی معدنیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1165شیمی معدنیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1824شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
2368شیمی معدنیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
2718شیمی معدنیروزانه - دانشگاه کاشان
3716شیمی معدنیروزانه - دانشگاه یزد
17شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تهران
45شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه تهران
45شیمی تجزیهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1165شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه زنجان
1736شیمی تجزیهپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1736شیمی تجزیهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1877شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
2656شیمی تجزیهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3326شیمی تجزیهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1178شیمی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1178شیمی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
530نانوشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3071نانوشیمیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3071نانوشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1401 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
17شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی داروییروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
49شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
55شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
82شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
161شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
514شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الیروزانه - دانشگاه ارومیه
1102شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الیروزانه - دانشگاه یزد
1851شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الیروزانه - دانشگاه سمنان
1908شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه زنجان
3947شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - فیتوشیمیروزانه - دانشگاه گنبد
142شیمی معدنیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
324شیمی معدنیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
400شیمی معدنیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1225شیمی معدنیروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
2118شیمی معدنیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2441شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه کاشان
8شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
42شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
45شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه اصفهان
70شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
77شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1199شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2796شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
64شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
77شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
131شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
290شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
577شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1004شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه اراک
594نانوشیمیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1400 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
64شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
199شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
811شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1236شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیکنوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2703شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
4214شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
65شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
70شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
100شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
102شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
156شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
170شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه تبریز
220شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه اصفهان
223شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
427شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی داروییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
442شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
690شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1126شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1261شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1712شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
2379شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الینوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
3176شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمیروزانه - دانشگاه بیرجند
3294شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی داروییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
3503شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی داروییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
3930شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمیروزانه - دانشگاه بیرجند
322شیمی معدنی  - شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
501شیمی معدنی  - شیمی معدنیروزانه - دانشگاه شیراز
571شیمی معدنی  - شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3015شیمی معدنی  - شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
3256شیمی معدنی  - شیمی معدنیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
3539شیمی معدنی  - شیمی معدنیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3594شیمی معدنی  - شیمی معدنیروزانه - دانشگاه مراغه
4224شیمی معدنی  - شیمی معدنیپردیس خودگردان - دانشگاه مازندران - بابلسر
31شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
58شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
66شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
70شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
93شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
534شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
863شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
1079شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه شهرکرد
1131شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1164شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه سمنان
1638شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1816شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2523شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2793شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
4271شیمی تجزیه  - شیمی تجزیهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
16شیمی کاربردی  - شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
37شیمی کاربردی  - پیشرانهروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
108شیمی کاربردی  - شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
660شیمی کاربردی  - شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
228شیمی کاتالیست و دریا  - شیمی کاتالیستروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
457نانوشیمی  - نانوشیمیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1223نانوشیمی  - نانوشیمیروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1548نانوشیمی  - نانوشیمیروزانه - دانشگاه زنجان
2149نانوشیمی  - نانوشیمیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
2281نانوشیمی  - نانوشیمیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2298نانوشیمی  - نانوشیمیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 99 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
30شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
345شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
605شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1423شیمی فیزیکشبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
2293شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
2418شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4313شیمی فیزیکشبانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
44شیمی الیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
55شیمی الیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
57شیمی داروییروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
240شیمی الیشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
268شیمی الیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
401شیمی الیروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
473شیمی داروییروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
538شیمی الیشبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
673شیمی پلیمرروزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
820شیمی الیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1465شیمی پلیمرروزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1692شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1832شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2527شیمی الیروزانه - دانشگاه بیرجند
2597فیتوشیمیشبانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2714شیمی پلیمرپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3126شیمی معدنیشبانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
3051شیمی معدنیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
441شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
617شیمی تجزیهشبانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1051شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه زنجان
1561شیمی تجزیهپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2033شیمی تجزیهشبانه - دانشگاه کاشان
2943شیمی تجزیهپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4006شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه دامغان
21شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
541شیمی کاتالیستشبانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
201نانوشیمیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
244نانوشیمیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
343نانوشیمیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1255نانوشیمیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1592نانوشیمیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3005نانوشیمیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 98

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی 
60شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
281شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
361شیمی فیزیکنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
572شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه شیراز
695شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
886شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه اصفهان
1151شیمی فیزیکنوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1738شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1895شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
2289شیمی فیزیکروزانه - دانشگاه ایلام
3474شیمی فیزیکنوبت دوم - دانشگاه کاشان
3907شیمی فیزیکپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4654شیمی فیزیکنوبت دوم - دانشگاه یاسوج
20شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه تهران
60شیمی الیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
83فیتوشیمینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
102شیمی داروییروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
177شیمی پلیمرنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
266شیمی الیروزانه - دانشگاه شیراز
420شیمی الیروزانه - دانشگاه تبریز
451شیمی پلیمرروزانه - دانشگاه شیراز
505شیمی داروییروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
822شیمی الینوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
1006فیتوشیمیروزانه - دانشگاه کاشان
1384شیمی الیروزانه - دانشگاه صنعتی قم
1469شیمی الیروزانه - دانشگاه شهرکرد
1667شیمی الیروزانه - دانشگاه زنجان
2005شیمی داروییپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی شیراز
2452شیمی الیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
3347شیمی الینوبت دوم - دانشگاه یاسوج
4671شیمی الیپردیس خودگردان - دانشگاه لرستان - خرم آباد
67شیمی معدنیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
189شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه تهران
334شیمی معدنیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
627شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1006شیمی معدنیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1160شیمی معدنیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1795شیمی معدنیروزانه - دانشگاه کاشان
2410شیمی معدنیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2969شیمی معدنیروزانه - دانشگاه ارومیه
3760شیمی معدنینوبت دوم - دانشگاه زنجان
4537شیمی معدنیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
22شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تهران
60شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
145شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
250شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
363شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه تبریز
455شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
685شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
883شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه کاشان
999شیمی تجزیهروزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1320شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1451شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1803شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2820شیمی تجزیهروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
3017شیمی تجزیهنوبت دوم - دانشگاه اراک
3355شیمی تجزیهپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
3902شیمی تجزیهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
46شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
296شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه تبریز
793شیمی کاربردیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1773شیمی کاربردینوبت دوم - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4143شیمی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
145نانوشیمینوبت دوم - دانشگاه تهران
441نانوشیمیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
679نانوشیمیروزانه - دانشگاه اصفهان
1657نانوشیمینوبت دوم - دانشگاه تبریز
3730نانوشیمیروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 97را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
41شیمی الیروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
95شیمی الیروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
135شیمی داروییروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
207شیمی الینوبت دوم- دانشگاه تهران
275شیمی الیروزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
380شیمی الیروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
439شیمی الینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
553شیمی الیروزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
664شیمی پلیمرروزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
831شیمی الینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1261شیمی الیروزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
1630شیمی الیروزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1805شیمی الیروزانه- دانشگاه کاشان
2838شیمی پلیمرنوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
3810شیمی الیروزانه- دانشگاه یاسوج
5288فیتوشیمیپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
35شیمی تجزیهروزانه- دانشگاه تهران
172شیمی تجزیهروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
280شیمی تجزیهروزانه- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
520شیمی تجزیهروزانه- دانشگاه تبریز
651شیمی تجزیهنوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
1374شیمی تجزیهروزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1455شیمی تجزیهروزانه- دانشگاه قم
1615شیمی تجزیهروزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2130شیمی تجزیهنوبت دوم- دانشگاه تبریز
2522شیمی تجزیهنوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2945شیمی تجزیهپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
3485شیمی تجزیهنوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4416شیمی تجزیهنوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
280شیمی فیزیکروزانه- دانشگاه تهران
735شیمی فیزیکروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1016شیمی فیزیکنوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1466شیمی فیزیکروزانه- دانشگاه شیراز
1902شیمی فیزیکروزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
3056شیمی فیزیکروزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
3849شیمی فیزیکنوبت دوم- دانشگاه قم
1435شیمی فیزیکروزانه- دانشگاه ایلام
5433شیمی فیزیکپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
376شیمی کاتالیستروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
212شیمی کاربردینوبت دوم- دانشگاه تهران
459شیمی کاربردینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1245شیمی کاربردیروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1892شیمی کاربردینوبت دوم- دانشگاه تبریز
3912شیمی کاربردینوبت دوم- دانشگاه سمنان
194شیمی معدنیروزانه- دانشگاه تهران
666شیمی معدنیروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1081شیمی معدنیروزانه- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
1530شیمی معدنیروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
1675شیمی معدنینوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
3371شیمی معدنیروزانه- دانشگاه اراک
3440شیمی معدنیروزانه- دانشگاه ایلام
3915شیمی معدنینوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
4274شیمی معدنیپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
498نانوشیمیروزانه- دانشگاه خوارزمی
1061نانوشیمیروزانه- دانشگاه زنجان
1303نانوشیمیروزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
1796نانوشیمیروزانه- دانشگاه کاشان
2485نانوشیمیروزانه- دانشگاه اراک
3267نانوشیمینوبت دوم- دانشگاه زنجان
5700نانوشیمینوبت دوم- دانشگاه مراغه
6541نانوشیمیپردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
975شیمی فیزیکنوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1117شیمی فیزیکروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1196شیمی فیزیکروزانه-دانشگاه تبریز
1382اموزش شیمینوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
1450شیمی فیزیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1491شیمی فیزیکروزانه-دانشگاه اصفهان
1584شیمی فیزیکنوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1995شیمی فیزیکروزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
2218شیمی فیزیکنوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
2898شیمی فیزیکروزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
4481شیمی فیزیکنوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
5187شیمی فیزیکپردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
195شیمی پلیمرروزانه-دانشگاه اصفهان
237شیمی الیروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
497شیمی الینوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
527شیمی پلیمرروزانه-مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان
531شیمی الیروزانه-پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
543شیمی الینوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
796شیمی الیروزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
804فیتوشیمیروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
975شیمی دارویینوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
999شیمی الیروزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
1198شیمی الیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1304شیمی الیروزانه-دانشگاه قم
1347شیمی الینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1350شیمی الیروزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1447فیتوشیمیروزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1498شیمی الیروزانه-دانشگاه یزد
1834شیمی الینوبت دوم-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
1896شیمی الیروزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2109شیمی الینوبت دوم-دانشگاه زنجان
4089شیمی الینوبت دوم-دانشگاه سمنان
89شیمی معدنیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
132شیمی معدنیروزانه-دانشگاه تهران
1097شیمی معدنیروزانه-دانشگاه تبریز
1294شیمی معدنیروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1458شیمی معدنینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1992شیمی معدنیروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
2145شیمی معدنینوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
2884شیمی معدنیروزانه-مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان
3300شیمی معدنینوبت دوم-دانشگاه تبریز
3689شیمی معدنیروزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
4797شیمی معدنینوبت دوم-دانشگاه بیرجند
290شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
626شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
647شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
916شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1074شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه یزد
1688شیمی تجزیهنوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
2297شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
2389شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه یاسوج
2545شیمی تجزیهنوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
2594شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
2677شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه زنجان
2947شیمی تجزیهنوبت دوم-دانشگاه زنجان
2999شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه مراغه
3124شیمی تجزیهنوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3377شیمی تجزیهنوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
3807شیمی تجزیهروزانه-دانشگاه بیرجند
3985شیمی تجزیهپردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
864شیمی کاربردیروزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1560شیمی کاربردیروزانه-دانشگاه ارومیه
2935شیمی کاربردینوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3496شیمی کاربردینوبت دوم-دانشگاه سمنان
3569شیمی کاربردیپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
237شیمی کاتالیستروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
6398شیمی دریانوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
260نانوشیمیروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
902نانوشیمینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1754نانوشیمیروزانه-دانشگاه ارومیه
1865نانوشیمیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2509نانوشیمینوبت دوم-دانشگاه زنجان
2568نانوشیمیروزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
4998نانوشیمیپردیس خودگردان-دانشگاه کاشان