دانشگاه های دارای رشته مهندسی صنایع غذایی 99 

ظرفیت دانشگاه های مهندسی صنایع غذایی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته مهندسی صنایع غذایی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی صنایع غذایی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی صنایع غذایی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 20
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 20
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 16
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه جهرم زن / مرد 20
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 4
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه فسا زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه فسا زن / مرد 5
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 10
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 20
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه جهرم زن / مرد 3
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 20
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان زن / مرد 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زن / مرد 10

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 0 0 40
دانشگاه ایلام 30 0 0 0 30
دانشگاه بوعلی سینا همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) 20 10 0 0 30
دانشگاه بوعلی سینا همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) 30 20 0 0 50
دانشگاه تبریز 24 16 0 0 40
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) 36 24 0 0 60
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 20 0 0 0 20
دانشگاه جهرم 25 0 0 0 25
دانشگاه زابل 35 0 0 0 35
دانشگاه زنجان 35 5 0 0 40
دانشگاه سمنان 30 20 0 0 50
دانشگاه شهید باهنر کرمان 25 10 0 0 35
دانشگاه شیراز 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی اصفهان 23 0 0 0 23
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 18 0 0 0 18
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 10 0 0 40
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 35 0 0 0 35
دانشگاه فردوسی مشهد 20 5 0 0 25
دانشگاه فسا 20 10 0 0 30
دانشگاه کردستان سنندج 35 0 0 0 35
دانشگاه گیلان رشت 35 0 0 0 35
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 15 0 0 45
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 30 20 0 0 50
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 651 165 540 1220  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 38 14 52
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 22 0 22
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 60 14  

 

رشته های مرتبط:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده بهداشت مواد غذایی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته بهداشت مواد غذایی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته بهداشت مواد غذایی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه
دانشگاه ایلام 30
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 65

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده بهداشت و بازرسی گوشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته بهداشت و بازرسی گوشت در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته بهداشت و بازرسی گوشت در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تبریز 30 10 40
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35 0 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 65 10