ظرفیت دانشگاه های زیست شناسی 99

ظرفیت دانشگاه های زیست شناسی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته زیست شناسی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته زیست شناسی هر دانشگاه را تخمین بزنید. ظرفیت گرایش های  زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی سلولی مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و زیست دریا به صورت جداگانه در جداول قرار داده شده است. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته زیست شناسی جانوری 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 50
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 15
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 10
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 25
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 2

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته زیست شناسی دریا 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 20

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 45
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 25
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 22
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 25
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 45
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه گنبد زن / مرد 40
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 10
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 15
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 50
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 40
روزانه مرکز آموزش عالی استهبان مرد 44
روزانه مرکز آموزش عالی استهبان زن 44
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 3
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شیراز مرد 2
روزانه دانشگاه شیراز زن 2
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه گنبد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد زن / مرد 60
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 40
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زن / مرد 40

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته زیست فناوری 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 30
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 16
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 25
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 40

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته زیست شناسی دریا 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 30
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 13
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 22
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 5
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه ملایر زن / مرد 20
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 9
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 45
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 40
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 2
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان زن / مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد زن / مرد 60

 

رشته زیست شناسی تو آزمون سراسری گروه علوم تجربی در هفت گرایش اصلی و چهار زیر گرایش در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی پذیرش داره. گرایشهای مختلف و ظرفیت پذیرش  رشته زیست شناسی در هر گرایش رو می تونید در ادامه ببینید:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی (بدون گرایش)

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی (بدون گرایش) در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی (بدون گرایش) در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) سمنان 40 20 0 60
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 40 20 60  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی عمومی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی عمومی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی عمومی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تبریز 24 16 0 0 40
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35 0 0 0 35
دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 56 24 0 0 80
دانشگاه دامغان 40 20 0 0 60
دانشگاه زابل 35 0 0 0 35
دانشگاه زنجان 60 0 0 0 60
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 25 25 0 0 50
دانشگاه شهید چمران اهواز 25 0 0 0 25
دانشگاه شیراز 30 0 0 0 30
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 20 10 0 0 30
دانشگاه گنبد 40 0 0 0 40
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 15 0 0 45
دانشگاه یزد 35 0 0 0 35
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 455 110 60 1450  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم جانوری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم جانوری در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم جانوری در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 40 30 0 70
دانشگاه ارومیه 50 0 0 50
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه تبریز 24 16 0 40
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35 0 0 35
دانشگاه تهران 15 0 0 15
دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 0 35
دانشگاه رازی کرمانشاه 30 0 0 30
دانشگاه زابل 35 0 0 35
دانشگاه شهرکرد 24 1 0 25
دانشگاه شهید باهنر کرمان 30 10 0 40
دانشگاه شهید بهشتی تهران 20 0 0 20
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 0 30
دانشگاه قم 60 0 0 60
دانشگاه گلستان گرگان 30 10 0 40
دانشگاه گنبد 40 0 0 40
دانشگاه گیلان رشت 40 0 0 40
دانشگاه لرستان خرم آباد 20 0 0 20
دانشگاه مازندران بابلسر 40 15 0 55
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 613 87 60  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم گیاهی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم گیاهی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم گیاهی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 40 30 0 0 70
دانشگاه ارومیه 50 0 0 0 50
دانشگاه اصفهان 20 0 0 0 20
دانشگاه الزهرا (س) تهران (ویژه خواهران) 45 0 0 0 45
دانشگاه بوعلی سینا همدان 40 20 0 0 60
دانشگاه بیرجند 45 0 0 0 45
دانشگاه تبریز 24 16 0 0 40
دانشگاه تهران 30 0 0 0 30
دانشگاه جیرفت 20 10 0 0 30
دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل واحد کرج) 70 0 0 0 70
دانشگاه رازی کرمانشاه 60 0 0 0 60
دانشگاه زابل 35 0 0 0 35
دانشگاه شهرکرد 34 1 0 0 35
دانشگاه شهید باهنر کرمان 30 10 0 0 40
دانشگاه شهید بهشتی تهران 20 0 0 0 20
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 90 0 0 0 90
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 20 10 0 0 30
دانشگاه فردوسی مشهد 50 10 0 0 60
دانشگاه گلستان گرگان 30 10 0 0 40
دانشگاه گنبد 80 0 0 0 80
دانشگاه گیلان رشت 80 0 0 0 80
دانشگاه لرستان خرم آباد 20 0 0 0 20
دانشگاه مازندران بابلسر 70 25 0 0 95
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 60 30 0 0 90
دانشگاه ملایر 60 30 0 0 90
دانشگاه یاسوج 35 5 0 0 40
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 120 0 120
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1158 207 300 850  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران 15 0 0 15
دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 0 35
دانشگاه دامغان 40 20 0 60
دانشگاه رازی کرمانشاه 30 0 0 30
دانشگاه سمنان 30 30 0 60
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 45 0 0 45
دانشگاه شیراز 30 0 0 30
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 0 30
دانشگاه گنبد 40 0 0 40
دانشگاه گیلان رشت 40 0 0 40
دانشگاه مازندران بابلسر 60 20 0 80
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 15 0 45
مرکز آموزش عالی استهبان 40 0 0 40
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 460 90 420  


ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه الزهرا (س) تهران (ویژه خواهران) 40 0 0 40
دانشگاه تهران 15 0 0 15
دانشگاه شهید بهشتی تهران 20 0 0 20
دانشگاه مازندران بابلسر 30 10 0 40
دانشگاه مراغه 35 10 0 45
دانشگاه ملایر 60 20 0 80
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 220 40 420  

 


ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 25 25 0 50
دانشگاه شاهد – تهران * 20 0 0 20
دانشگاه شهرکرد 34 1 0 35
دانشگاه شهید باهنر کرمان 30 10 0 40
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 0 0 30
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 120 120
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 120 120
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 120 120
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 120 120
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 159 36 660  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 56 24 0 80
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 56 24 240  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست فنآوری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست فنآوری در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست فنآوری در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه الزهرا (س) تهران (ویژه خواهران) 40 0 0 40
دانشگاه بوعلی سینا همدان 0 15 0 15
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35 0 0 35
دانشگاه تهران 15 0 0 15
دانشگاه شاهد – تهران * 20 0 0 20
دانشگاه شهید چمران اهواز 25 0 0 25
دانشگاه کاشان 25 5 0 30
دانشگاه کردستان سنندج 40 0 0 40
دانشگاه مراغه 35 10 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 235 30 300  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی- زیست دریا

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی- زیست دریا در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زیست شناسی- زیست دریا در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شهید بهشتی تهران 20 0 0 20
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 30 5 0 35
دانشگاه گلستان گرگان 30 10 0 40
دانشگاه گنبد 40 0 0 40
دانشگاه گیلان رشت 40 0 0 40
دانشگاه هرمزگان بندر عباس 25 10 0 35
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 185 25 60