دانشگاه های اعضای مصنوعی ایران 99

ظرفیت دانشگاه های اعضای مصنوعی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته اعضای مصنوعی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته اعضای مصنوعی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته اعضای مصنوعی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران مرد 10
روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران زن 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران مرد 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 12
روزانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران مرد 8
روزانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران زن 8
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 1
دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران زن / مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 1
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 3
دیگر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران زن / مرد 7

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته اعضای مصنوعی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته اعضای مصنوعی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته اعضای مصنوعی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 30 0 30
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 14 5 19
دانشگاه علوم پزشکی ایران 15 0 15
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران 20 0 20
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 79 5