لیست دانشگاه های دارای رشته بینایی سنجی به همراه ظرفیت

ظرفیت دانشگاه های بینایی سنجی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته بینایی سنجی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته بینایی سنجی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته بینایی سنجی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 1
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 5

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته بینایی سنجی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته بینایی سنجی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان ظرفیت مازاد مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی ایران 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20 10 0 30
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 23 5 0 28
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 0 3 23
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 83 15 3