دانشگاه های مامایی ایران | ظرفیت و لیست دانشگاه های 99 

ظرفیت دانشگاه های مامایی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته مامایی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مامایی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم زن 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 15
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زن 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) زن 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 5

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مامایی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مامایی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مامایی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان ظرفیت مازاد مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اراک 23 0 0 23
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی ایران 25 10 0 35
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی بابل 30 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی بم 12 0 0 12
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 21 0 0 21
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 21 0 0 21
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی تهران 15 0 0 15
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 25 5 0 30
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد 15 0 0 15
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی زابل 35 0 0 35
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 8 0 0 8
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 12 6 0 18
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 25 0 0 25
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 30 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری 15 5 0 20
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 0 5 25
دانشگاه علوم پزشکی همدان 35 0 0 35
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی یزد 20 0 0 20
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 25 0 0 25
دانشکده علوم پزشکی شوشتر 20 0 0 20
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 931 26 5