دانشگاه های پرستاری ایران 

ظرفیت دانشگاه های پرستاری ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته پرستاری می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته پرستاری هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته پرستاری 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرد 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 52
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 52
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران مرد 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران مرد 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مرد 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) زن 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) مرد 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام مرد 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل زن 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران مرد 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران زن 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) زن 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) مرد 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مرد 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) زن 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) مرد 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران مرد 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران مرد 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان زن 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان مرد 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زن 32
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مرد 32
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زن / مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مرد 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مرد 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) زن 33
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) مرد 33
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مرد 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرد 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 38
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرد 38
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم زن 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان مرد 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 75
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) مرد 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) مرد 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 38
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 38
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرد 60
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 80
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 80
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) زن 43
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) مرد 43
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 41
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 41
روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین زن 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین مرد 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان زن 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان مرد 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام زن 26
روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام مرد 26
روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال زن 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال مرد 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین زن 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی زن 45
روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی مرد 45
روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه زن 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرد 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب زن 37
روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب مرد 37
روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان زن 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان مرد 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر زن 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر زن 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر مرد 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش زن 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش مرد 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان زن 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان مرد 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه زن 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه زن 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه مرد 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور زن 30
روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) زن 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) مرد 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) زن 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) مرد 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان زن 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان مرد 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز زن 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز مرد 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز زن 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز مرد 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان زن 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زن / مرد 4
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) مرد 2
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 6
روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال زن 10
روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال مرد 10
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین زن 7
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرد 7
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) زن 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 17
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 17
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 18
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 18
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل زن 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 9
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرد 9
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 9
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرد 9
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 13
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران مرد 13
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زن 8
دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مرد 8
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن / مرد 11
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 27
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 27
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 28
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 28
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 30
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان مرد 30
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) زن 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) زن 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 17
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 17
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 18
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 18
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) زن 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 40
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 40
دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان مرد 5
دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان زن 5
دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام زن 4
دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام مرد 4
دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین زن 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرد 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی زن 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی مرد 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه زن 5
دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرد 5
دیگر دانشکده علوم پزشکی لارستان زن 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی لارستان مرد 10
دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه زن 8
دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه مرد 8
دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه مرد 7
دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه زن 7

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته پرستاری 94 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته پرستاری در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته پرستاری در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان ظرفیت مازاد مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شاهد – تهران * 90 0 0 90
دانشگاه علوم پزشکی اراک 66 0 0 66
دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 52 0 0 52
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 80 0 0 80
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 132 0 0 132
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی ایران 156 20 0 176
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی بابل 52 0 0 52
دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی بم 16 0 0 16
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 186 0 0 186
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) 24 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 40 0 0 40
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 100 0 0 100
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی تهران 86 0 0 86
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 72 10 0 82
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 40 0 0 40
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی زابل 52 0 0 52
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 28 0 0 28
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 102 0 0 102
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 66 0 0 66
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 46 0 0 46
دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) * 45 0 0 45
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 74 0 0 74
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 52 0 0 52
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 176 60 0 236
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 86 0 0 86
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی فسا 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 60 0 0 60
دانشگاه علوم پزشکی قم 52 0 0 52
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 64 0 0 64
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 66 0 0 66
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 56 0 0 56
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 86 0 0 86
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان 72 0 0 72
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 66 0 0 66
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت 92 0 0 92
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 72 0 0 72
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) 26 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) 34 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری 72 10 0 82
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) 72 10 0 82
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) 34 5 0 39
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 86 0 10 96
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) 30 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) 30 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان 92 0 0 92
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) 30 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) 30 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 46 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی یزد 52 50 0 102
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) 34 0 0 34
دانشکده علوم پزشکی آبادان 66 0 0 66
دانشکده علوم پزشکی اسفراین 34 0 0 34
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 34 0 0 34
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 26 0 0 26
دانشکده علوم پزشکی تربت جام 26 0 0 26
دانشکده علوم پزشکی خلخال 40 0 0 40
دانشکده علوم پزشکی خمین 26 0 0 26
دانشکده علوم پزشکی ساوه 34 0 0 34
دانشکده علوم پزشکی سراب 34 0 0 34
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 40 0 0 40
دانشکده علوم پزشکی شوشتر 34 0 0 34
دانشکده علوم پزشکی گراش 36 0 0 36
دانشکده علوم پزشکی لارستان 66 0 0 66
دانشکده علوم پزشکی مراغه 46 0 0 46
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 34 0 0 34
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 4878 165 10  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.