دانشگاه های داروسازی ایران | ظرفیت بهترین دانشگاه ها 99

ظرفیت دانشگاه های داروسازی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و دیگر دوره ها می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود رتبه های لازم برای قبولی دانشگاه های رشته داروسازی را تخمین بزنید.

دانشگاه های داروسازی ایران | ظرفیت و لیست دانشگاه های 99 

ظرفیت دانشگاه های داروسازی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته داروسازی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته داروسازی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته داروسازی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج مرد 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران مرد 7
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران مرد 80
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 80
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 34
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 34
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرد 38
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 38
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مرد 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 37
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 34
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 34
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 40
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 40
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 10
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 10
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان زن / مرد 16
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان زن / مرد 4
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی زن / مرد 16
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی زن / مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 25
دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن / مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 7
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زابل زن / مرد 8
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن / مرد 8
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) زن / مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 16
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن / مرد 14
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد زن / مرد 15

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته داروسازی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته داروسازی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته داروسازی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان ظرفیت مازاد مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 22 14 0 36
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 22 8 0 30
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 38 23 0 61
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 448 0 4 452
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 29 0 0 29
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 20 0 4 24
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 42 23 0 65
دانشگاه علوم پزشکی تهران 76 0 0 76
دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران) 0 41 0 41
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 28 15 0 43
دانشگاه علوم پزشکی زابل 16 0 0 16
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 38 19 0 57
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 48 23 0 71
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 44 30 0 74
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 40 0 0 40
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 0 18 0 18
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 24 15 0 39
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت 30 0 0 30
دانشکده بهداشت رشت 0 0 11 11
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 20 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری 40 19 0 59
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 36 19 0 55
دانشگاه علوم پزشکی همدان 32 17 0 49
دانشگاه علوم پزشکی یزد 24 15 0 39
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1117 299 19  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  هاد‏ - 97/10/4

  ببخشید چه شرایطی رو باید دارا باشیم

 • تصویر فرد

  f‏ - 96/10/13

  سلام خسته نباشید واسه قبولی تو رشته داروسازی چه درس های رو باید با درصد بالاتری بزنیم؟
  و آیا این درسه که درسای این رشته خیلی سخت هستش؟

 • تصویر فرد

  مریم حسام پور‏ - 96/9/6

  سلام.بعد از چند سال درس خوندن تو رشته داروسازی مجوز تاسیس داروخانه رو میدن؟

 • تصویر فرد

  خانم حاجی محمدی‏ - 96/9/16

  سلام وقت بخیر. گرفتن مجوز تاسیس داروخانه مستلزم داشتن یه سری شرایط اگه اون شرایط رو داشته باشید بله می تونید. موفق باشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور دی ماه