دانشگاه های دندانپزشکی ایران | ظرفیت و لیست دانشگاه های 99 

ظرفیت دانشگاه های دندانپزشکی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته دندانپزشکی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته دندانپزشکی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته دندانپزشکی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرد 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرد 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام مرد 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن 14
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل زن 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مرد 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران مرد 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران زن 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 31
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 31
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرد 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 35
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان مرد 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مرد 32
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت زن 32
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرد 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرد 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 28
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 1
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز زن / مرد 16
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز زن / مرد 4
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان زن / مرد 20
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان زن / مرد 20
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان زن / مرد 5
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان زن / مرد 5
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 40
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 40
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران زن / مرد 20
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد شیراز زن / مرد 16
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد شیراز زن / مرد 4
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان - واحد بروجرد زن / مرد 20
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان - واحد بروجرد زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن / مرد 16
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن / مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن / مرد 7
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل زن / مرد 12
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 6
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 15
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) زن / مرد 14
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن / مرد 6
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 20
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن / مرد 7
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد زن / مرد 12

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته دندانپزشکی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته دندانپزشکی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شاهد – تهران * 44 0 44
دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 20 14 34
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 18 4 22
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 46 19 65
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 18 0 18
دانشگاه علوم پزشکی بابل 30 14 44
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 28 11 39
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 18 0 18
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 38 15 53
دانشگاه علوم پزشکی تهران 50 0 50
دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران) 0 34 34
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 32 14 46
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد 18 0 18
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 24 0 24
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 34 11 45
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 42 12 54
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 22 0 22
دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) * 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 12 0 12
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 40 19 59
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 52 23 75
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 14 0 14
دانشگاه علوم پزشکی قم 26 0 26
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 26 0 26
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 20 0 20
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 0 11 11
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 18 15 33
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان 20 11 31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت 38 0 38
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) 0 11 11
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری 24 8 32
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 44 19 63
دانشگاه علوم پزشکی همدان 28 15 43
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 16 0 16
دانشگاه علوم پزشکی یزد 20 15 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1004 295  

 

دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.