ظرفیت دانشگاه های پزشکی ایران 99

ظرفیت دانشگاه های  پزشکی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته پزشکی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی  رشته پزشکی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته پزشکی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه ظرفیت دانشگاه در رشته پزشکی جنسیت پذیرش
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 39 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 39 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 3 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 5 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 15 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 65 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 84 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 84 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 38 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 38 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 48 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 48 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 78 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 78 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 70 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 70 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 50 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 50 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 50 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 50 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 160 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 160 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 13 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 13 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 57 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 57 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل 90 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل 90 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران 70 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران 70 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران 5 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 37 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 37 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 38 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 38 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 59 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 59 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 80 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 80 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 76 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 76 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 77 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 77 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 200 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 200 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 64 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 64 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 62 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 62 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 28 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 28 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 29 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 29 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 35 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 35 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 18 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 18 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 18 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 18 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول 48 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول 48 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 70 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 70 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 35 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 35 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 31 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 31 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 32 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 32 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 75 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 75 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 37 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 37 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 38 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 38 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران 30 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران 30 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 32 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 32 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 33 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 33 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 40 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 40 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 35 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 35 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 70 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 70 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 70 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 70 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 85 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 85 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 85 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 85 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا 45 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا 45 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 70 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 70 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 80 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 80 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 50 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 50 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 45 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 45 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 45 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 45 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 35 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 35 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 34 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 34 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 45 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 45 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 44 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 44 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس پزشکی مستقر در شهر آمل) 20 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس پزشکی مستقر در شهر آمل) 20 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 66 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 66 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 66 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 66 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 32 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 32 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 78 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 78 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 76 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 76 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 34 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 34 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 45 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 45 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 50 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 50 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 50 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 50 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 44 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 44 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 44 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 44 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد 100 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد 100 زن
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 39 مرد
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 39 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 4 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 4 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 4 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا 5 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 زن
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 2 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1 زن / مرد
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 مرد
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 زن
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 زن
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 مرد
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 مرد
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 زن
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 زن
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان 4 مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 1 زن / مرد
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز 36 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز 4 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل - واحد اردبیل 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل - واحد اردبیل 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران 75 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران 75 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران 19 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران 19 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد 29 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد 29 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد شاهرود 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد شاهرود 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان 12 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان 3 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان 8 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان 8 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان 2 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان 2 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون 16 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون 4 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم - واحد قم 20 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم - واحد قم 5 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد تنکابن 16 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد تنکابن 4 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان - مرکز آموزش بین المللی قشم 25 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد کرمان 24 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد کرمان 6 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد - واحد یزد 28 زن / مرد
دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد - واحد یزد 7 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک 18 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک 17 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 45 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 45 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 46 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایران 40 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بم 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 13 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 12 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جهرم 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جهرم 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 5 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 5 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زابل 13 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 13 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 12 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 35 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 20 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان 25 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی فسا 20 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین 25 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم 5 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم 5 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 40 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 17 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 18 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان 25 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) 30 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان 15 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 12 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 13 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 10 زن / مرد
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد 40 زن / مرد
دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان 10 زن / مرد

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته پزشکی 94 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته پزشکی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته پزشکی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه ظرفیت مازاد پردیس خودگردان غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شاهد – تهران * 100 30 0 0 130
دانشگاه علوم پزشکی اراک 68 14 0 0 82
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 58 0 32 0 90
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 76 0 26 0 102
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 146 0 38 0 184
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 50 23 0 0 73
دانشگاه علوم پزشکی ایران 128 0 0 0 128
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در کرج) 0 0 45 0 45
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 58 11 0 0 69
دانشگاه علوم پزشکی بابل 88 0 35 0 123
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 35 0 0 0 35
دانشگاه علوم پزشکی بم 18 5 0 0 23
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 72 0 23 0 95
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 46 8 0 0 54
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 70 15 0 0 85
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 150 0 56 0 206
دانشگاه علوم پزشکی تهران 106 0 0 0 106
دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران) 0 0 0 0 0
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 108 0 34 0 142
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 40 14 0 0 54
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 16 8 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد 28 11 0 0 39
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 28 11 0 0 39
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 70 0 0 0 70
دانشگاه علوم پزشکی زابل 30 8 0 0 38
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 414 0 29 0 443
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 68 0 38 0 106
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 36 11 0 0 47
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 58 16 0 0 74
دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) * 50 15 0 0 65
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 80 15 0 0 95
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 62 13 0 0 75
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 160 0 41 0 201
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 148 0 44 0 192
دانشگاه علوم پزشکی فسا 46 23 0 0 69
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 46 30 0 0 76
دانشگاه علوم پزشکی قم 36 11 0 0 47
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 64 0 0 0 64
دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) 0 0 29 0 29
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 64 15 0 0 79
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 90 0 0 0 90
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 0 0 30 0 30
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 74 0 35 0 109
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان 60 0 41 0 101
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 32 14 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت 96 0 0 0 96
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) 0 0 45 0 45
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 64 11 0 0 75
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری 92 0 38 0 130
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 132 0 30 0 162
دانشگاه علوم پزشکی همدان 98 0 26 0 124
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 52 11 0 0 63
دانشگاه علوم پزشکی یزد 70 0 45 0 115
دانشکده علوم پزشکی آبادان 26 7 0 0 33
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 0 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 0 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر 0 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 0 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات 0 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 3807 350 760 300  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.