ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم کامپیوتر 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم کامپیوتر کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته علوم کامپیوتر می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته علوم کامپیوتر هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته علوم کامپیوتر 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 27
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 10
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 32
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 15
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 5
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 25
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 30
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 25
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 20
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 22
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 8
روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 45
روزانه دانشگاه فسا زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فسا زن / مرد 10
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
نوبت دوم دانشگاه قم زن 30
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 30
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 15
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 30
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 20
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 15
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 55
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 45
روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار زن / مرد 50
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن 2
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون مرد 2
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 1

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم کامپیوتر

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم کامپیوتردر آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم کامپیوتر در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 30 0 0 30
دانشگاه بجنورد 45 0 0 45
دانشگاه بزرگمهر قاینات 45 30 0 75
دانشگاه تبریز 24 16 0 40
دانشگاه تهران 25 0 0 25
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 0 35
دانشگاه دامغان 60 40 0 100
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 30 5 0 35
دانشگاه سمنان  40 40 0 80
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 15 0 55
دانشگاه شاهد - تهران 30 0 0 30
دانشگاه شهرکرد  34 1 0 35
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 50 10 0 60
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 0 0 30
دانشگاه شهید چمران - اهواز 25 0 0 25
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 35 0 0 35
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 35 0 0 35
دانشگاه صنعتی بیرجند 45 35 0 80
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 60 0 120
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 0 45
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 40 12 0 52
دانشگاه فسا 20 10 0 30
دانشگاه قم 60 0 0 60
دانشگاه کاشان 30 5 0 35
دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) 45 0 0 45
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 45 0 0 45
دانشگاه گلستان - گرگان 30 5 0 35
دانشگاه گیلان - رشت 35 5 0 40
دانشگاه مازندران - بابلسر 35 25 0 60
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 45 15 0 60
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 15 0 55
دانشگاه یزد 50 0 0 50
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 30 0 0 30
مجتمع آموزش عالی بم 35 10 0 45
مرکز آموزش عالی کاشمر 60 0 0 60
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) 30 15 0 45
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1468 384 140