ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی پلیمر 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی پلیمر کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی پلیمر می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی پلیمر هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی پلیمر 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 50
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) زن / مرد 25
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 43
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 7
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 50
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی قم زن / مرد 40
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 6
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) زن / مرد 10
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 1
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) مرد 1
روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) زن / مرد 2

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 45 0 45
دانشگاه بناب 50 0 50
دانشگاه تهران 20 0 20
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 45 0 45
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) 20 0 20
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 30 0 30
دانشگاه صنعتی قم 30 0 30
دانشگاه گلستان - گرگان 20 10 30
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 30
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) 40 5 45
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 330 15  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پلیمر (بدون گرایش)

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پلیمر (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پلیمر (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) 20 0 20
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 35 0 35
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 0 15 15
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 55 15