ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی نفت 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی نفت کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی نفت می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی نفت هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی نفت 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 35
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 9
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 30
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 3
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 16
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 4
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
روزانه مرکز آموزش عالی لامرد مرد 25
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مرد 4
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 3

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت (بدون گرایش) 94 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران 20 0 0 0 20
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) 30 0 0 0 30
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 32 8 0 0 40
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 30 0 0 0 30
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 30 0 0 0 30
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 40 0 0 0 40
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 35 70 0 0 105
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 217 78 300 40  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه
دانشکده آموزشهای الکترونیکی 27

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 30
مرکز آموزش عالی لامرد 25
مجموع ظرفیت پذیرش 55

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شیراز 40 0 0 40
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 30 0 0 30
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 27 13 0 40
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 35 0 0 35
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 132 13 120