ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی مواد 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی مواد کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی مواد می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی مواد هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی مواد 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 40
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 15
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 100
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 100
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 80
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 80
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 4
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 45
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 55
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 70
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 11
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 18
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 82
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 75
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 10
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه ملایر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 50
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 60
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان زن / مرد 40
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 3
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مرد 3
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد (بدون گرایش)

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران 60 0 60
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 0 45
دانشگاه صنعتی اصفهان 70 0 70
دانشگاه صنعتی بابل 0 20 20
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 50 0 50
دانشگاه یزد 50 0 50
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 5 35
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 110
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 365 75  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش سرامیک

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش سرامیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش سرامیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 35 0 35
دانشگاه تبریز 18 12 30
دانشگاه شهرکرد  27 1 28
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 25
دانشگاه ملایر 40 10 50
مجتمع آموزش عالی گناباد 27 5 32
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 172 28  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش متالورژی استخراجی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش متالورژی استخراجی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش متالورژی استخراجی در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه زنجان  35 0 35
دانشگاه سمنان  45 40 85
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 30 5 35
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 25 0 25
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 30 15 45
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * 45 0 45
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 25
دانشگاه یاسوج 35 5 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 270 65  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 50 20 70
دانشگاه بناب 35 0 35
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 20 10 30
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 35 0 35
دانشگاه تبریز 18 12 30
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 15 15 30
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 35 10 45
دانشگاه رازی - کرمانشاه 30 0 30
دانشگاه سمنان  45 45 90
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 35 15 50
دانشگاه شاهرود  40 20 60
دانشگاه شهرکرد  24 1 25
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 30 5 35
دانشگاه شهید چمران - اهواز 32 3 35
دانشگاه شیراز 35 0 35
دانشگاه صنعتی ارومیه 20 10 30
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 25 0 25
دانشگاه صنعتی بابل 30 0 30
دانشگاه صنعتی بیرجند 50 20 70
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 35 0 35
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 30 15 45
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 25
دانشگاه فردوسی مشهد 60 15 75
دانشگاه کاشان 25 5 30
دانشگاه مراغه 35 10 45
دانشگاه ملایر 40 10 50
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 40 100
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 914 281