گزیده ای از اتاق فکر ترجمه

ورود به اتاق فکر

ترجمه

  • معرفی دکتری ترجمه

    دانشجویان دوره دکتری ترجمه به فعالیت های تحقیقی، علمی و پژوهشی ترجمه در ابعاد مختلف زبان انگلیسی می پردازند.

اطلاعیه های ویژه