گزیده ای از اتاق فکر مهندسی نقشه برداری

ورود به اتاق فکر

مهندسی نقشه برداری

  • معرفی دکتری مهندسی نقشه برداری

    دکتری مهندسی نقشه برداری مجموعه ی هماهنگی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی به منظور پردازش، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی و تعیین پستی بلندی ها است.

اطلاعیه های ویژه