گزیده ای از اتاق فکر مهندسی شیمی

ورود به اتاق فکر

مهندسی شیمی

  • معرفی دکتری مهندسی شیمی

    دکتری مهندسی شیمی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه طراحی فرآیندهای شیمیایی، شبیه سازی و کنترل فرآیند های می پردازد.

اطلاعیه های ویژه