گزیده ای از اتاق فکر مهندسی برق

ورود به اتاق فکر

مهندسی برق

  • معرفی دکتری مهندسی برق

    مجموعه دکتری مهندسی برق شامل رشته های دکتری مهندسی برق الکترونیک، دکتری مهندسی برق قدرت، دکتری مهندسی برق مخابرات و دکتری مهندسی برق کنترل می باشد.

اطلاعیه های ویژه