گزیده ای از اتاق فکر علوم تشریحی

ورود به اتاق فکر

علوم تشریحی

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه