شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

تعداد بازدید 1223 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد صلاحیت مدرسی شهریه هرواحد پایان نامه
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
8,467,000 1,505,000 752,500 2,258,000 1,129,000 1,505,000 3,763,000 5,645,000

 

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد پایان نامه شهریه کل دوره 
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی  
22,767,000 4,607,000 2,303,000 6,911,000 3,455,000 10,028,000 15,043,000 260,207,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد صلاحیت مدرسی شهریه هرواحد پایان نامه
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
9,094,000 2,258,000 1,129,000 3,387,000 1,693,500 1,505,000 3,763,000 5,645,000

 

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد پایان نامه شهریه کل دوره
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی  
25,613,000 4,878,000 2,439,000 7,317,000 3,658,000 10,571,000 15,856,000 292,721,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه کل دوره اقساط شهریه هر ترم 
677,376,000 8قسط 84,672,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری سایر دانشکده ها بجز دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه کل دوره اقساط شهریه هر ترم 
827,904,000 8قسط 103,488,000

 

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد