دانلود سوالات کارشناسی ارشد 98

 

دانلود سوالات و کلید سوالات کارشناسی ارشد 98 گروه علوم انسانی به ترتیب کد رشته های دفترچه سازمان سنجش

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد عنوان کلید سوالات کارشناسی ارشد
سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سوالات کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کلید سوالات کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
سوالات کارشناسی ارشد زبان عربی کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان عربی
سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی
سوالات کارشناسی ارشد تاریخ کلید سوالات کارشناسی ارشد تاریخ
سوالات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران
سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد علوم قرآنی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم قرآنی
سوالات کارشناسی ارشد فقه و حقوق کلید سوالات کارشناسی ارشد فقه و حقوق
سوالات کارشناسی ارشد فلسفه و کلام کلید سوالات کارشناسی ارشد فلسفه و کلام
سوالات کارشناسی ارشد ادیان کلید سوالات کارشناسی ارشد ادیان
سوالات کارشناسی ارشد مخصوص اهل تسنن کلید سوالات کارشناسی ارشد مخصوص اهل تسنن
سوالات کارشناسی ارشد فلسفه کلید سوالات کارشناسی ارشد فلسفه
سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی
سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه
سوالات کارشناسی ارشد زبان انگلیسی کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
سوالات کارشناسی ارشد زبان روسی کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان روسی
سوالات کارشناسی ارشد زبان آلمانی کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان آلمانی
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
سوالات کارشناسی ارشد حقوق کلید سوالات کارشناسی ارشد حقوق
سوالات کارشناسی ارشد ایرانشناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد ایرانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی کلید سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
سوالات کارشناسی ارشد زبان وادبیات اردو کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان وادبیات اردو
سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد مطالعات جهان کلید سوالات کارشناسی ارشد مطالعات جهان
سوالات کارشناسی ارشد باستان شناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد باستان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد حسابداری کلید سوالات کارشناسی ارشد حسابداری
سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان کلید سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان
سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کلید سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت
سوالات کارشناسی ارشد مشاوره کلید سوالات کارشناسی ارشد مشاوره
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دریایی کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دریایی
سوالات کارشناسی ارشد امور فرهنگی کلید سوالات کارشناسی ارشد امور فرهنگی
سوالات کارشناسی ارشد محیط زیست کلید سوالات کارشناسی ارشد محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری
سوالات کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی کلید سوالات کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد اطلاعات کلید سوالات کارشناسی ارشد اطلاعات
سوالات کارشناسی ارشد آماد کلید سوالات کارشناسی ارشد آماد
سوالات کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی کلید سوالات کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی
سوالات کارشناسی ارشد رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین کلید سوالات کارشناسی ارشد رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

دانلود سوالات و کلید زبان فرانسه کارشناسی ارشد رشته های دارای سوالات زبان فرانسه

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد عنوان کلید سوالات  کارشناسی ارشد
سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته های علوم تربیتی و مشاوره کلید سوالات  کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته های علوم تربیتی و مشاوره
سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته های علوم اجتماعی، فلسفه و علوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات  کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته های علوم اجتماعی، فلسفه و علوم سیاسی و روابط بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته حقوق کلید سوالات  کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته حقوق
سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته زبان شناسی کلید سوالات  کارشناسی ارشد زبان فرانسه مخصوص رشته زبان شناسی

 

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

دانلود سوالات و کلید سوالات کارشناسی ارشد 98 گروه علوم پایه به ترتیب کد رشته های دفترچه سازمان سنجش

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد عنوان کلید سوالات  کارشناسی ارشد
سوالات کارشناسی ارشد علوم زمین کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم زمین
سوالات کارشناسی ارشد ژئوفیزیک وهواشناسی کلید سوالات  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک وهواشناسی
سوالات کارشناسی ارشد شیمی کلید سوالات  کارشناسی ارشد شیمی
سوالات کارشناسی ارشد فیزیک کلید سوالات  کارشناسی ارشد فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد فوتونیک کلید سوالات  کارشناسی ارشد فوتونیک
سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی کلید سوالات  کارشناسی ارشد زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
سوالات کارشناسی ارشد آمار کلید سوالات  کارشناسی ارشد آمار
سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کلید سوالات  کارشناسی ارشد ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی کلید سوالات  کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری کلید سوالات  کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری
سوالات کارشناسی ارشد محیط زیست کلید سوالات  کارشناسی ارشد محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا کلید سوالات  کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
سوالات کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم کلید سوالات  کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
سوالات کارشناسی ارشد علوم شناختی کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم شناختی
سوالات کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی

 

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

دانلود سوالات و کلید سوالات کارشناسی ارشد 98 گروه فنی و مهندسی به ترتیب کد رشته های دفترچه سازمان سنجش

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد کلید کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد 98
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نفت کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی درسوانح طبیعی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی درسوانح طبیعی
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی معدن کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی معدن
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مواد ومتالوژی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مواد ومتالوژی
سوالات کارشناسی ارشد نانوفناوری - نانومواد کلید سوالات کارشناسی ارشد نانوفناوری - نانومواد
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
سوالات کارشناسی ارشد بهداشت - ایمنی ومحیط زیست HSE کلید سوالات کارشناسی ارشد بهداشت - ایمنی ومحیط زیست HSE
سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و محیط زیست کلید سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و محیط زیست

 

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

دانلود سوالات و کلید سوالات کارشناسی ارشد 98 گروه کشاورزی به ترتیب کد رشته های دفترچه سازمان سنجش

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد عنوان کلید سوالات  کارشناسی ارشد
سوالات کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری کلید سوالات  کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری
سوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب
سوالات کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات کلید سوالات  کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
سوالات کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل
سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری و منابع خاک کلید سوالات  کارشناسی ارشد زیست فناوری و منابع خاک
سوالات کارشناسی ارشد علوم دام وطیور کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم دام وطیور
سوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
سوالات کارشناسی ارشد صنایع غذایی کلید سوالات  کارشناسی ارشد صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات  کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست کلید سوالات  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم کلید سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان کلید سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی کلید سوالات  کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی
سوالات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد توسعه روستایی کلید سوالات  کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی کلید سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کلید سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

 

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

دانلود سوالات و کلید سوالات کارشناسی ارشد 98 گروه هنر به ترتیب کد رشته های دفترچه سازمان سنجش

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد عنوان کلید سوالات  کارشناسی ارشد
سوالات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری - منطقه ای ومدیریت شهری کلید سوالات  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری - منطقه ای ومدیریت شهری
سوالات کارشناسی ارشد طراحی شهری کلید سوالات  کارشناسی ارشد طراحی شهری
سوالات کارشناسی ارشد معماری کلید سوالات  کارشناسی ارشد معماری
سوالات کارشناسی ارشد مرمت واحیای ابنیه و بافت های تاریخی کلید سوالات  کارشناسی ارشد مرمت واحیای ابنیه و بافت های تاریخی
سوالات کارشناسی ارشد نمایش عروسکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد نمایش عروسکی
سوالات کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی وسینما کلید سوالات  کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما
سوالات کارشناسی ارشد هنرهای تصویری وطراحی کلید سوالات  کارشناسی ارشد هنرهای تصویری وطراحی
سوالات کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی وصنایع دستی کلید سوالات  کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
سوالات کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی کلید سوالات  کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی
سوالات کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری کلید سوالات  کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری
سوالات کارشناسی ارشد طراحی صنعتی کلید سوالات  کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد فرش کلید سوالات  کارشناسی ارشد فرش
سوالات کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس کلید سوالات  کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

 

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

دانلود سوالات و کلید سوالات کارشناسی ارشد 98 گروه دامپزشکی به ترتیب کد رشته های دفترچه سازمان سنجش

 

عنوان سوالات کارشناسی ارشد عنوان کلید سوالات کارشناسی ارشد
سوالات کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی کلید سوالات  کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی کلید سوالات  کارشناسی ارشد بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
سوالات کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی کلید سوالات  کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی کلید سوالات  کارشناسی ارشد سم شناسی

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.