به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ایسنا ؛ نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال‌های 1395 و 1396 ، براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 28 شهریورماه 94 و در راستای اجرای قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 10دهم شهریورماه مجلس شورای اسلامی، اعلام گردید.

 میزان و نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1395 به شرح زیر می باشد:

الف- داوطلبان دیپلمه رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که از سال 1384 به بعد دیپلم اخذ کردند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار گردیده، مشمول اعمال سوابق تحصیلی می باشند و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیرقطعی در نمره کل نهایی آنان محاسبه می گردد.

ب- متقاضیان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ نمودند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار گردیده، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می گردد.

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف وب، هردو مورد اعمال می گردد.

 میزان و نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 96 نیز اینگونه می باشد:

الف- داوطلبان دیپلمه رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که از سال 1384 به بعد دیپلم اخذ کردند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار گردیده، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیرقطعی در نمره کل نهایی آنان محاسبه می گردد.

ب- متقاضیان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ نمودند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار گردیده، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می گردد.

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هردو مورد اعمال می گردد