به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ در کنکور امسال ظرفیت پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی بیش از ۴۹۴ هزار نفر می باشد که متقاضیان برای ورود به رشته های این شیوه پذیرش می توانند بدون آزمون اقدام نمایند.

بر اساس ظرفیت رشته های بدون آزمون که در دفترچه جداگانه اعلام گردیده، بیشترین ظرفیت به گروه علوم ریاضی و فنی اختصاص و کمترین ظرفیت نیز به گروه هنر تعلق گرفته است.

در این دوره ها، کمترین ظرفیت با ۶۵ نفر به دوره روزانه در گروه هنر اختصاص یافت بیشترین ظرفیت نیز در این بخش متعلق به دانشگاه پیام نور در گروه علوم انسانی با تعداد ۱۳۷ هزار و ۳۶۰ نفر میباشد.

تمامی داوطلبان کنکور سراسری، غایبان کنکور و سایر افرادی که دیپلم می باشند می توانند در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام نمایند و رشته های با سوابق تحصیلی را انتخاب نمایند.

ظرفیت پذیرش منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی در گروه های آزمایشی ۵ گانه

 

عناوین گروه ها

دوره روزانه

نوبت دوم (شبانه)

فرهنگیان ویژه شاغلین آموزش و پرورش

موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

مجازی (الکترونیکی) موسسات غیرانتفاعی

دانشگاه پیام نور

مجازی (الکترونیکی) دانشگاه های دولتی

جمع

علوم تجربی

۴۴۶۱   نفر

۲۳۳۴  نفر

۷۷۴ نفر

۳۴۹۱۳ نفر

۴۶۸ نفر

۸۳۱۱۳ نفر

-

۱۲۶ هزار و ۶۳ نفر

ریاضی و فنی

۹۰۳ نفر

۱۱۸۶ نفر

۲۵۸ نفر

۸۱۸۰۶  نفر

۵۱۶ نفر

۹۹۳۴۷  نفر

۵۶۰ نفر

۱۸۴ هزار و ۵۷۶ نفر

علوم انسانی

۱۷۳ نفر

-

۹۴۸ نفر

۱۵۵۷۹ نفر

۲۷۶ نفر

۱۳۷۳۶۰ نفر

-

۱۵۴ هزار و ۳۳۶ نفر

هنر

۶۵ نفر

-

-

۷۰۰۰ نفر

-

۶۰۲۰ نفر

-

۱۳ هزار و ۸۵ نفر

زبان خارجی

۲۸۰ نفر

۱۷۴ نفر

-

۴۲۱۰ نفر

-

۱۱۴۰۰ نفر

 

۱۶ هزار و ۶۴ نفر

جمع هر دوره

۵۸۸۲ نفر

۳۶۹۴ نفر

۱۹۸۰ نفر

۱۴۳۵۰۸ نفر

۱۲۶۰ نفر

۳۳۷۲۴۰ نفر

۵۶۰ نفر

۴۹۴۱۲۴ نفر

 

براین اساس در مجموع ۴۹۴ هزار و ۱۲۴ نفر ظرفیت برای دوره های بر اساس سوابق تحصیلی اختصاص یافت.