به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ یدالله ملکی گفت:  این واحد براساس نیاز منطقه رشته پرستاری را تاسیس نمود.، رشته پرستاری پایه رشته پیراپزشکی و پزشکی محسوب می شود.

  این دانشگاه با توجه به شیب نزولی در پذیرش دانشجو باید بخش پزشکی خود را تقویت نماید، زیرا رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز جامعه می باشد و جامعه از رشته های انسانی و فنی مهندسی اشباع گردیده لذا این رشته‌ها نیاز جامعه و دانشگاه آزاد می باشند.

همچنین استان لرستان قطب پزشکی قوی نمی باشد و با توجه به پتانسیلی که در این واحد می باشد، پیش بینی می کنیم ظرف 2-3 سال‌آینده چند رشته پیراپزشکی را اضافه نماییم تا به امکانات دایر کردن رشته پزشکی دست یابیم.

همچنین افزود ؛ استقبال از این رشته در سطح استان و منطقه بسیار زیاد می باشد  و تاسیس رشته پرستاری نیز براساس همین نیاز و پتانسیل منطقه انجام شد.