به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشکده پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی اميركبير برای نيمسال اول تحصيلی ۹۵-۹۴ در ادامه قرارداد دوره مشترک با دانشگاه بيرمنگهام انگلستان در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در رشته های، مهندسي برق، مهندسی مكانيك، مهندسی عمران، مهندسی شيمی، از طريق آزمون اختصاصی و مصاحبه دانشجو جذب می کند.

 آزمون در دانشگاه صنعتی اميركبير برگزار می شو د و زمان ثبت نام و برگزاری آزمون به زودی در سايت دانشگاه صنعتی اميركبير اعلام میگردد.
تحصیل پذيرفته شدگان اين دوره دو سال اول را در دانشگاه صنعتی اميركبير  می باشد و در صورت موفقيت جهت ادامه دوره به انگلستان اعزام می شوند.