سازمان سنجش پس ار اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دفترچه انتخاب رشته را منتشر نمود داوطلبان می توانند با توجه به گروه انتخابی خود دفتر چه مورد نظر را از لیست زیر دریافت نموده و نیز مطالعه توضیحات و پیوست نیز ضروری می باشد.

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1394

بخش

عنــوان

 

صفحه

 

كليات وشرايط و ضوابط

مقدمه

دانلود

1

الف) روش گزينش

1

ب) بورسيه و رشته‌هاي داراي شرايط خاص

1

ج) شيوه‌هاي آموزشي در مقطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد)

1

د) سهميه رزمندگان و ايثارگران

1

ه‍ ) پذيرش اتباع خارجي

1

و) رتبه اول دوره‌هاي كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات

2

ز) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون

  - تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل

3-2

2

ح) انتخاب اينترنتي محل تحصيل

4

ط) فرم اينترنتي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي

4

ي) يادآوري‌هاي خيلي مهم

5

جداول کد رشته محل ها

- جدول شماره 1- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه علوم انساني

دانلود

88-6

- جدول شماره 2- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه علوم پايه

دانلود

141-89

- جدول شماره 3- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي

دانلود

205-142

- جدول شماره 4- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه كشاورزي

دانلود

239-206

- جدول شماره 5- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه هنر

دانلود

249-240

- جدول شماره 6- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي

دانلود

250

 

پیوست ها

 

الف) شهريه دوره‌هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي

دانلود

251

ب) شرايط و ضوابط پذيرش‌ دانشجو در رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي‌ دوره‌هاي نوبت دوم دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌

251

ج) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي نيمه‌حضوري

251

د) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور

251

ه‍) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي‌ و غيرانتفاعي

251

و) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مجازي

252-251

ز) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي پرديس خودگردان

253

ح) شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

266-254

ط) شرايط و ضوابط اختصاصي ارگان‌هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص

270-267

ـ فرم مخصوص معدل (ويژه دانشجويان سال آخر كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي)

271

ـ فرم تأييديه فارغ‌التحصيلان رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

272

ـ پيش‌نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي

273