نتایج کارشناسی ارشد سال 94 در وب سایت سنجش اعلام و داطلبان عزیر می توانند از یکی از دو روش زیر اقداممشاهده کارنامه خود نمایند.

در هر روش باید اطلاعات قید شده را در دسترس داشته باشید

روش دوم: با استفاده از شماره داوطلبی و مشخصات فردی

روش اول: با استفاده از شماره پرونده و مشخصات فردی

1- شماره داوطلبی

2- نام خانوادگی

3- نام

4- شماره شناسنامه

5- سال تولد

1-شماره پرونده

2-نام خانوادگی

3- نام

4- شماره شناسنامه

5- سال تولد

 

 همچنین در صورتی که هیچ یک از اطلاعات بالا را نداشتید با سازمان سنجش تماس حاصل فرمایید

برای انتخاب رشته نیز در حال حاضر می توانید از دفترچه سال گذشته استفاده نمایید ویا از سیستم انتخاب رشته 3گام استفاده فرمایید.