به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجتبی علوي فاضل  گفت: در حال حاضر زمان مصاحبه ۴ رشته دیگر ؛ مديريت دولتي- تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي، مديريت دولتي- مديريت تطبيقي و توسعه، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع- برنامه ريزي و مديريت توليد در سايت www.azmoon.net  اعلام گردید.
 پذيرفته شدگان باید در روزهاي مصاحبه مداركي شامل اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به ضميمه ريز نمرات دو مقطع، طرح تحقيقاتي و فرم پروپزال، سوابق و توليدات علمي و يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را به همراه داشته باشند، استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذيرفته شدگان الزامیست و  باید آخرين حكم كارگزيني خود را در جلسه مصاحبه  همراه بیاورند.
چنانچه پذيرفته شده اي طرح پژوهشي خود را با استاد راهنمایی که بیش از ۲ دانشجو در این مقطع دارد، انتخاب نموده باشد، باید استاد راهنماي خود را قبل از جلسه مصاحبه تغيير  و فرم طرح تحقيقاتي را دوباره تكميل نماید و به تاييد استاد راهنماي جديد برساند.