به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  مجتبی علوی فاضل رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: زمان مصاحبه ۷ (مدیریت صنعتی، مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مهندسی پلیمر- مهندسی پلیمر) رشته پذيرفته شدگان دكتري پژوهش محور در سایت www.azmoon.net اعلام گردید همچنین پذیرفته شدگان از طریق سایت می توانند از زمان و مکان مصاحبه  مطلع گردند.

همچنین پذيرفته شدگان باید در روزهاي مصاحبه مداركي شامل: اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به ضميمه ريز نمرات ۲ مقطع، طرح تحقيقاتي و فرم پروپزال، سوابق و توليدات علمي و يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را به همراه داشته باشند.

حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذيرفته شدگان اين مقطع الزامي می باشد. اساتيد باید آخرين حكم كارگزيني خود را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشند.
 چنانچه پذيرفته شده اي طرح پژوهشي خود را با استاد راهنمایی که بیش از ۲ دانشجو در این مقطع دارد، انتخاب نموده باشد، باید استاد راهنماي خود را قبل از جلسه مصاحبه تغيير  و فرم طرح تحقيقاتي را دوباره تكميل نماید و به تاييد استاد راهنماي جديد برساند.